Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg.
8 september 2010
 
 

Deze Viering wordt verzorgd vanuit de parochie Onze Lieve Vrouw Moeder der Heilige Hoop te Maria Hoop.

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit de profeet Micha

Uit jou, Betlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.
Daarna zullen wie er nog over zijn
terugkeren naar de andere Israëlieten.
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,
bekleed met de macht van de HEER, zijn God,
met de majesteit van diens verheven naam.
Zij zullen veilig wonen,
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
en hij brengt vrede.


Uit het heilig evangelie volgens Lucas

Tijdens haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria:
“Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam, barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.
Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij, zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.”
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.

Verkondiging (preek)

Enkele maanden geleden sneuvelde een jonge militair in Afghanistan.
Tijdens een gesprek zeiden zijn ouders: “Als het maar niet voor niets is geweest.”
Dat is op dit moment hun grootste vrees:
dat het leven en het sterven van Luc
straks niets veranderd heeft aan de situatie in Afghanistan.

“Als het maar niet voor niets is geweest!”
Dat is eigenlijk de angst van heel wat mensen, die terugkijken op hun leven
en hun werken.
Teleurstelling en verdriet kun je misschien nog een plaatsgeven.
Maar wanneer het geen zin heeft gehad, dan wordt het echt troosteloos.

De pijn van de ouders van die gesneuvelde militair is goed te begrijpen.
En de vragen over het effect van de missie delen zij met velen.
Maar of het leven van hun zoon zin heeft gehad,
dat is een heel ander onderwerp.
Eigenlijk hoeven de ouders van Luc maar te kijken naar de foto op het prentje, dezelfde foto die ook in hun kamer staat.

Daar staat hun zoon op met een Afghaans jongetje op zijn arm.
Hij heeft samen met collega’s een project opgezet voor kinderen zoals dat jongetje.
Zodat ze het een beetje beter zullen krijgen.
Wie kijkt naar de foto, weet dat het niet voor niets is geweest.
Want de vonk hoop die gezaaid is in de harten van die kinderen,
zal altijd een plekje in hun leven houden.

Het maakt het verdriet om het afscheid niet minder pijnlijk, maar wel minder zinloos!
Want kinderen die hoop hebben geproefd,
hebben een houvast gekregen temidden van de hardheid van deze wereld.

Wanneer je iemand hebt laten ervaren dat er nog steeds goedheid is
in een harde wereld …
dan hééft je leven zin gehad!

Wannneer je een kind hebt laten glimlachen
of zijn tranen hebt weggeveegd …
dan hééft je leven zin gehad!

Want dan heb je iets toegevoegd aan het leven van een ander mens!
Al word je soms moedeloos van een situatie,
dan nog kun je iets veranderen in de mensen die zich in die situatie bevinden.

Want wie een vonk hoop zaait, die hééft iets verandert aan deze wereld.
Niet voor niets zegt een spreekwoord “Hoop doet leven”.
Het maakt het verschil tussen troosteloosheid en een houvast.

Maar hoop komt er niet zomaar vanzelf.
Het vraagt om krachtige, moedige mensen, die hoop met zich meedragen.

Vandaag vieren wij het feest van de geboorte van Maria.
Ook zij leefde in een tijd vol moeilijkheden.
Haar land werd onderdrukt door de Romeinen
en de leiders van het volk hadden nauwelijks oog voor hun mensen.
Het was om hopeloos van te worden.
Maar in Nazareth werd een meisje geboren, dat hoop zou dragen
in die harde wereld.

Maria geeft allereerst God hoop!
Want wanneer Hij vraagt of zij moeder van Jezus wil worden, dan zegt zij “Ja”.
Hoewel Maria niet alles begrijpt, weet ze wel dat ze nodig is.
God die zo vaak met zorgen naar de wereld heeft gekeken,
moet geglimlacht hebben toen Maria haar woord gaf.

Vanaf dat moment draagt Maria hoop in de wereld!
Ze zingt in het Magnificat dat situaties kunnen veranderen.
Dat machtigen van hun troon zullen vallen, zodat kleine mensen tot hun recht komen.

Maria wordt de Moeder van de Heilige Hoop,
wanneer Jezus geboren wordt.
Zij wijst naar Jezus, in Wie God ons vasthoudt.
Zij knoopt de woorden van Jezus in haar oren en bewaart ze in haar hart.
Want Hij leert om te delen, te vergeven en lief te hebben.

Zij ziet hoe Jezus  kinderen in ons midden plaatst en leert om aan hen te denken,
wanneer we vorm geven aan deze wereld.
Zodat er toekomst is,
zodat er vrede komt,
zodat er hoop is.

Beste mensen,

of je leven er toe doet, dat blijkt niet uit het bezit dat je achterlaat
of de roem die je vergaarde.
Het blijkt veel meer uit de hoop die wist te geven.
Want daarmee heb je iets blijvends geschonken aan deze wereld.

Het kind van Maria heeft ons dat geleerd.
Want Jezus is gekomen,
opdat wij nooit de hoop zouden verliezen.

Amen!


Voorbede:

Pr. Keren wij ons hart tot God en bidden wij:

Le. Help ons om, net zoals Maria,
 een teken van hoop te zijn,
 door ons vertrouwen in Jezus.   
 Laat ons bidden …

Le. Help ons om, net zoals Maria,
 onze deur open te houden,
 door zorg voor mensen in onze omgeving. 
 Laat ons bidden …

Le. Help ons om, net zoals Maria,
 een licht te zijn in de donkerte
 die een mensenleven kan overvallen.  
 Laat ons bidden …

Le. Help ons om, net zoals Maria,
 zorgvuldig om te gaan met de hoop en de angst
 die in een mensenleven voor kunnen komen. 
 Laat ons bidden …

Pr. In een moment van stilte, leggen wij ons lief en leed
 in de handen van God (…)
 En wij voegen daarbij de intenties van deze Viering (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Maria,
 de Moeder van Jezus,
 die de hoop in ons hart levend wil houden.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey