Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Eenentwintigste zondag door het jaar (C)
21 en 22 augustus 2010
 
 

Schriftlezingen

Eerste lezing uit de profeet Jesaja

"Ik kom om alle volken en talen te verzamelen;
zij zullen komen en mijn glorie zien.
Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend Ik naar de volken,
naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord
en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien;
zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen.
Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee,
als een offer voor de Heer,
op paarden, wagens,
huifkarren, muildieren en draagstoelen,
naar mijn heilige berg Jeruzalem,
zoals Israëls zonen in reine vaten
hun gaven naar het huis van de Heer brengen", zegt de Heer.
"En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten kiezen", zegt de Heer.

Tweede Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas

Jezus trok door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf,
onderweg naar Jeruzalem.
Iemand vroeg Hem:
"Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?"
Hij zei tegen de mensen:
"Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen,
want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar er niet in slagen.
Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan
en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven.
U zult op de deur gaan bonzen en roepen:
'Heer, doe open', en Hij zal u antwoorden:
'Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?'
Dan zult u zeggen:
We hebben met U gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt U onderricht gegeven.'
En Hij zal tegen u zeggen:
'Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?
Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!'
Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars,
als u Abraham en Isaak en Jakob
en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien,
terwijl u eruit gegooid wordt.
Dan zullen ze komen van oost en west,
van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God.
Let op, laatsten zullen eersten zijn,
en eersten zullen laatsten zijn."

Verkondiging (preek)

In de loop van een dag kom je heel wat deuren tegen,
ze leiden je van de ene kamer naar de andere,
van binnen naar buiten,
tot in een ander huis.

Deuren kunnen heel vertrouwd zijn,
wanneer je weet wie er open zal doen en hoe je word ontvangen.
Andere deuren dragen nog een geheim mee,
omdat je niet weet wie erachter woont en of je welkom bent.

Soms kan het ook een beetje spannend zijn om aan te bellen.
Dat weten collectanten die met hun collectebus voor een deur staan
en moeten afwachten of ze een euro krijgen, of een grote mond.

Vandaag spreekt ook Jezus over een deur!
Hij vertelt over de toegang naar het Koninkrijk van God,
de opening naar een wereld van redding en geluk.
Jezus beschrijft de hemelpoort als een nauwe deur.
Je zult dus moeite moeten doen om binnen te komen
en overbodige lasten moet je buitenlaten,
anders pas je niet door die nauwe deuropening.

Jezus vertelt dat, omdat er in die tijd mensen waren,  die meenden dat zij een streepje voor hadden bij God.
Zij beweerden dat het verbond met hun voorouders een garantiebewijs was voor hun eigen redding, zodat ze moeiteloos bij God binnen konden komen.
Ook onder de volgelingen van Jezus dachten sommigen dat ze binnen waren,
omdat ze Jezus kenden.

Maar zó werkt het dus niet!
Je kerklidmaatschap is geen automatisch toegangskaartje.

Wil je bij God thuiskomen, dan zul je daaraan moeten werken.
Je zult met je geloof aan de slag moeten gaan!

Want wanneer je wilt oogsten, dan moet je eerst zaaien.
Wanneer je de waarheid wilt vinden, dan moet je beginnen met oprecht te leven.
Wanneer je tot je recht wil komen, dan moet je rechte wegen gaan.

Wil je God verstaan?
Dan moet je leren luisteren naar de verhalen van ons geloof,
naar de vragen van je naaste
en naar de stem van je geweten.

Wil je vergeving ontvangen?
Dan zul je je eigen gevoelens van wrok en haat los moeten laten …
anders pas je met je lasten niet door die smalle deur.

Jezus zegt in het Evangelie: “Span je tot het uiterste in!”
Berust niet te snel.
Zeg niet dat je geloof te klein is of dat je vragen te groot zijn.
Wanneer je denkt dat je de laatste bent,
weet dan dat sommige laatsten, eersten zullen zijn,

“Span je tot het uiterste in!”
Zeg niet dat jouw geloof zoveel beter is dan dat van een ander.
Wanneer je denkt dat je de eerste bent,
weet dan dat sommige eersten, laatsten zullen zijn.

Alleen het horen bij een kerkgenootschap is niet genoeg.
Het gaat om daden van geloof, hoop en liefde.
Dát bepaalt wie laatste of eerste is in het Koninkrijk van God.

De Heilige Augustinus schreef eeuwen geleden al:
“Er zijn mensen binnen de kerk, die erbuiten staan
en zogenaamde buitenstaanders, die binnen zijn!”

Het komt er op aan, dat je zelf opendoet, wanneer op jouw deur wordt aangeklopt.
En dat je naar anderen toegaat, die jou nodig hebben.

Het Woord dat je hier in het Huis van God ontvangt
mag je niet achterlaten wanneer je door de kerkdeuren naar buiten gaat.
Je moet het meenemen
naar de plek waar je woont,
werkt en ontspant.
Door een mens te zijn van vrede,
een teken van goedheid in deze wereld.

En lijkt het soms moeilijk om zo in het leven te staan, denk dan maar aan een Joods gebruik.
Joodse mensen bevestigen namelijk aan de deurposten van hun huis een kokertje,
met een Bijbeltekst.
Op het perkament staat dat er Eén God is, die altijd met je meegaat.
Wanneer Joodse mensen hun huis verlaten en wanneer ze thuiskomen,
dan raken ze het kokertje op de deurpost aan.
Want we mogen geloven dat God bij ons is:
In ons weggaan en in ons thuiskomen,
In onze bezoeken aan een zieke
en in de gastvrijheid waarmee we anderen opendoen,
In de zorg voor onze buren
en in de warmte binnen onze eigen muren.

Wie vanuit dat geloof op weg gaat met God,
zal een open deur vinden
wanneer je thuiskomt bij Hem.

Amen!


Voorbede:

Pr. Laten wij biddend aankloppen op de deur van de Heer:

Le. Voor allen die Jezus willen volgen
 zodat zijn Woord doorklinkt in hun dagelijks leven.
 Dat hun geloof deuren opent naar vredig samenleven.
 Laat ons bidden …

Le. Voor allen die gekwetst werden
 omdat er teveel gesloten deuren waren op hun levensweg.
 Dat zij echte naasten ontmoeten, bij wie zij thuis kunnen komen.
 Laat ons bidden …

Le. Voor collectanten
 die van deur tot deur gaan, om een goed doel te steunen.
 Dat hun inzet vrucht mag dragen.
 Laat ons bidden …

Le. Voor mensen die zorgen voor een zieke.
 Dat hun nabijheid de deur naar de hemel opent,
 zodat er kracht en bemoediging zal komen.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden  …

Pr. Wij bidden U:
 schenk ons wat werkelijk gelukkig maakt,
 door  Jezus Christus,
 uw Zoon en Onze Heer.
 Amen.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey