Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zevende zondag van Pasen (C)
15 en 16 mei 2010
 
 

Schriftlezingen:

Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen:

Stefanus, vol van de heilige Geest, richtte zijn blik op de hemel,
zag de heerlijkheid van God,en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
Hij zei:
"Ik zie de hemelen open
en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God."
Maar ze hielden hun oren dicht, begonnen luid te schreeuwen,
stormden als één man op hem af,
sleurden hem de stad uit en stenigden hem.
De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette.
Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
"Heer Jezus, ontvang mijn geest."
Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem:
"Heer, reken hun deze zonde niet aan."
Na deze woorden stierf hij.

Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes:

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
"Niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:
dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U,
zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven
dat U Mij hebt gezonden.
Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid
waarin U Mij hebt laten delen,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:
Ik in hen zoals U in Mij;
dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen
Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd,
zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben,
zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen,
want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief
Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend
- Ik heb U gekend –
zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn
- opdat Ik in hen mag zijn."

Verkondiging (preek)

Het wereldkampioenschap voetballen staat voor de deur,
dat zie je al aan de reclames op de televisie.
Zo kun je sparen voor een oranje Kabouter Plopmuts,
of een T-shirt in diezelfde kleur.
Straks kleuren mensen en straten oranje,
om te laten zien dat zij als één man achter het Nederlands elftal staan.

De afgelopen week zagen we nog een ander voorbeeld van eenheid.
Na de vliegtuigramp besloten álle politieke partijen
om hun campagnes voorlopig te staken.
Van links tot rechts was men het daar meteen over eens.
Dat is een stukje eenheid waaruit respect en medeleven spreekt.

Eenheid kan iets heel kostbaars zijn,
wanneer mensen samen ergens vreugde in scheppen
of samen verdriet kunnen delen.
Maar eenheid kan ook een heel andere kant hebben,
dat hoorden we vandaag in de eerste lezing.

Stefanus spreekt over zijn geloof in Jezus, maar dat valt niet in goede aarde.
Hij vindt tegenover zich één blok van weerstand.
Zoals de Bijbellezing het zegt:
De mensen stoppen hun oren dicht
en stormen als één man op Stefanus af, om hem te doden.
Ook de tegenstanders van Stefanus vormen een eenheid.
Ze zijn zo overtuigd van hun eigen levenswijze en geloven,
dat er geen ruimte is voor andere geluiden.
Ze stoppen hun oren dicht, om maar niets te hoeven horen.

Eenheid die anderen buitensluit kan gevaarlijk zijn!
Waar gezegd wordt dat het ene volk beter is dan het andere,
daar ligt geweld op de loer.
Waar de ene religie probeert om de ander te overheersen,
daar stoppen mensen hun oren dicht
zodat zelfs God niet meer tot ze kan spreken.

Haat, angst en onvrede kunnen een gevaarlijke eenheid scheppen.
En wanneer politieke of religieuze leiders daartoe aanzetten,
dan worden er brokken gemaakt.

Daarom is het wijs om vandaag goed te luisteren naar de tweede Lezing.
Ook Jezus spreekt over eenheid!
Op de laatste avond van zijn leven, spreekt Jezus een gebed uit.
Het is als het ware zijn testament.
Jezus wenst ons de eenheid toe, die Hij in zichzelf heeft gevonden!
Een eenheid die niet buitensluit,
maar die omarmt.
Een eenheid die je oren open houdt,
zodat God tot je kan spreken.
Een eenheid die verschillen respecteert
en mensen op elkaar betrekt.

Het is díe eenheid die Jezus ons heeft voorgeleefd!
Wanneer Hij de eerste kerkgemeenschap vormt,
dan roept Hij de apostelen uit alle geledingen van de maatschappij.
De een was een eenvoudige visser, terwijl de ander een denker was.
De een werkte voor de Romeinen en de ander verzette zich tegen hun onderdrukking.
De een was een trouwe gelovige en de ander een randkerkelijke twijfelaar.
Maar gaandeweg weet Jezus een band van eenheid te scheppen
tussen al die verschillende apostelen.
Het geloof in Jezus, dat houdt ze uiteindelijk bij elkaar, ook in moeilijke tijden.
Het geloof dat ze alleen sámen het verhaal kunnen vertellen
over Jezus en zijn Goede Boodschap.

Een verhaal van liefde en trouw, dat wordt de basis van hun eenheid!
Het is juist die eenheid, die Jezus ons biddend toewenst.

Dat een samenleving zichzelf niet verdeelt,
maar oog krijgt voor het mooie dat iedere cultuur kan inbrengen.
Mogen wij zo allen één zijn.

Dat kerken elkaar niet langs elkaar door leven,
maar dat we beseffen dat we alleen samen het verhaal van Jezus kunnen vertellen,
als protestant, orthodox en katholieke christenen.
Mogen wij zo allen één zijn.

Dat niet angst regeert
maar dat het verlangen naar vrede
ons de wapens uit de handen neemt.
Mogen wij zo allen één zijn.

Dat verschil van mening niet aanzet tot haat,
maar uitnodigt tot echte dialoog,
zodat kloven overbrugd worden.
Mogen wij zo allen één zijn.

Jezus vond die eenheid in zichzelf!
In zijn leven was er ruimte voor vriend en vreemde,
voor gelovige zoekers uit alle windstreken.
In Hem verdwenen alle afstanden
en reikte zelfs de hemel de aarde de hand.
Laten wij proberen om die eenheid te zoeken
in ons denken, samenleven en geloven.

Een eenheid die niet buitensluit,
maar omarmt …
in Godsnaam.

Amen!

 

Vredewens:

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u."
Let er niet op dat wij ons zo vaak tevreden stellen
met een oppervlakkige vrede en een schijnbare eenheid,
maar sla acht op het geloof en de goede wil van uw Kerk.

De vrede van de Heer zij altijd met u.


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey