Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Doop van de Heer
9 en 10 januari 2010
 
 

Schriftlezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas

In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,
maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
"Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur."
Het gehele volk liet zich dopen,
en zo ook Jezus.
Tijdens zijn gebed opende zich de hemel
en daalde de heilige Geest
in lijfelijke gedaante als een duif
op Hem neer;
er klonk een stem uit de hemel:
"Jij bent mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind."

Verkondiging (preek)

In gemeenschapshuis “Oos Heem” in Koningsbosch
vindt dit weekend het solistenconcours plaats.
Muzikanten van fluit- , trommel- en tamboercorpsen uit Midden-Limburg
laten zich van zich horen.

Iedere solist wordt beoordeeld op het eigen talent,
hoe goed hij of zij kan spelen op dwarsfluit,
hoe zuiver pijperfluit of piccolo klinken
en hoe ritmisch de trommel roffelt.

Op dat moment krijgt de muzikant alle aandacht.
Maar tegelijkertijd vertegenwoordigt hij of zij het hele corps.
Daarom wordt uitdrukkelijk gevraagd om te komen in uniform.
Het eigen talent mag uitblinken, maar wel binnen het geheel van een vereniging.

Dat liet me denken aan het feest dat we vandaag vieren.
We hoorden over de doop van Jezus,
die ondergedompeld wordt in de rivier de Jordaan.
Van oudsher is deze dag een uitnodiging om na te denken over je eigen doopsel?
Want betekent dat nou, dat je gedoopt bent?
Wat doe je om je christen-zijn te ontwikkelen?
Wat is je geloof waard?

Op die vraag zal ieder van ons een eígen antwoord moeten geven.
Net zoals op een solistenconcours, uit ieder dat op een eigen wijze.

Voor de een is het gedoopt zijn een dagelijkse opdracht.
Wanneer je werkt in de kerk
en van je doopsel een beroep hebt gemaakt.
Dat geldt voor de parochiepastor,
voor de geestelijk verzorger in het ziekenhuis of de gevangenis,
voor de aalmoezenier in het leger,
de monnik in de abdij,
of de catecheet in school.

Maar ook voor heel wat zogenaamde leken is hun geloof
een dagelijkse opdracht geworden.
Heel wat vrijwilligers besteden tijd en zorg aan hun parochie.
Door te besturen, te zingen, te poetsen, te typen, zieken te bezoeken,
vieringen samen te stellen, kortom door te bidden en te werken.

Christen zijn is voor een deel een solistenconcours.
Je moet er je eigen weg en je eigen talent in vinden.
Dat doet de arts of verpleegkundige
die zich geroepen voelt om te genezen en te troosten.
Dat doet de leerkracht
die kinderen een goede start in het leven wil geven.
Dat doet de ouder
die kinderen leert om te geloven, te hopen en lief te hebben.

Christen kun je zijn op vele wijzen.
Door stil te staan voor de nood van je naaste.
Door een barmhartige Samaritaan te worden
voor je eenzame buurman
of door vriendelijk te zijn voor de asielzoeker die langs je huis fietst.

Wat betekent het dat je gedoopt bent?
Het antwoord op die vraag is meer dan een solistenprestatie.
Want net zoals de muzikanten een uniform dragen
om te laten zien dat zij deel uitmaken van een groter geheel,
zo sta je ook als christen niet alleen.
Je maakt deel uit van de vereniging van Jezus.

Zoals Hij aanschoof in de rij van mensen die zich lieten dopen in de Jordaan;
zo schuift Hij nog steeds aan bij degenen die in zijn Naam willen leven:

Hij gaat ons voor op de weg van geloof,
wanneer Hij zijn hoofd buigt voor God de Vader
en ons leert om zonen en dochters van God te worden.

Jezus gaat ons voor op de weg van hoop,
zodat de hemel zich opent
boven een donkere aarde.

En Hij gaat ons voor op de weg van liefde,
wanneer Hij onderduikt in de stroom van het leven,
om ons lief en leed te delen
en zijn trouw te tonen.

Leven vanuit je doopsel, dat lijkt op een solistenconcours.
Je moet je eigen talent ontwikkelen, maar je staat zeker niet alleen.

Daarom delen we het doopsel ook met anderen.
Met de kerk die niet uitgesproken raakt over het verhaal van God.
Met gelovige zoekers,
die de hemel willen openen, boven een aarde die soms zo donker kan zijn.

 Gelukkig wie niet op wil geven,
 woorden vind van eeuwen her,
 woorden die ons doen herleven,
 want de weg naar God is niet ver.

Amen!


 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey