Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer
2 en 3 januari 2010
 
 

Dit weekend vieren wij het feest van de Openbaring van de Heer, beter bekend als Drie Koningen.

Schriftlezingen

Eerste lezing uit de profeet Jesaja

Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.

Uit het heilig evangelie volgens Matteüs

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.'
Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
Ze zeiden hem: "In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël."
Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:
"Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen."
Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.


Verkondiging (preek)

Een half jaar geleden stond in de krant een artikel over“het geefgedrag in Nederland”.
Onderzoekers keken naar de wijze waarop mensen in Nederland
goede doelen ondersteunen.
De uitkomst was opvallend.
Want het bleek dat allochtonen het meeste geven aan goede doelen.
Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken geven per jaar 200 euro méér weg, dan Nederlanders.
Het betreft voor een deel giften aan hun geboorteland.
Maar acht van de tien allochtonen schenken ook aan Nederlandse goede doelen.

Het onderzoek was verrasend.
Hoewel veel allochtonen een laag inkomen hebben,
geven ze in verhouding veel aan goede doelen.

Even verrassend is het Verhaal uit de Bijbel waarnaar we vandaag geluisterd hebben.
Daar werd verteld over Wijzen uit het Oosten.
Ze komen uit een ander land, uit een andere cultuur.
De wijzen reizen naar het Heilige Land.
Ook daar werden vreemdelingen vaak met argwaan bekeken.
Ze werden gezien als onrein en heidens.

Vandaag komen enkele van die buitenlanders bij Jezus.
Ze hebben een andere taal
en een andere huidskleur.
Maar hun geefgedrag is heel “royaal” .
Daarom heeft de traditie in hen koningen gezien.

Ze brengen goud mee.
Een kostbare gave die zoveel mensen voor zichzelf willen houden,
maar die zij delen met het Kind in de kribbe.

Ze brengen wierook mee,
niet om zichzelf te bewieroken,
maar om zichzelf klein te maken terwijl ze God eren.

Ze brengen ook mirre mee,
een kostbaar kruid dat zoet was van reuk, maar bitter van smaak.
Net zoals het leven soms zoet is en dan weer bitter.

Die vreemdelingen uit het Oosten geven het goede voorbeeld.
Want zij kunnen delen:
zij geven van hun bezit en van hun eerbied.

Vaak komt het goede uit een onverwachte hoek, je moet er alleen voor openstaan.
En dát deed het Kind van Bethlehem.
Bij Hem waren die allochtonen van lang geleden van harte welkom.
Want bij Jezus telt niet welke taal je spreekt,
wanneer het maar de taal is van je hart.
Bij Hem telt niet uit welk land je komt,
omdat ieder mens Kind van God kan zijn.

Het Kind van Bethlehem was blij met het goede dat hij zag in zijn eigen volk,
maar ook in de vreemdelingen die Hij ontmoette.
Zo ontvangt Hij de kostbare gaven van de reizigers uit het Oosten.

En dat zou Hij een leven lang blijven doen.
Later zou Hij de Romeinse honderdman prijzen, met de woorden:
“Zulk een geloof heb ik bij mijn eigen volk maar zelden gezien!”

Hij zou een vrouw uit Kana helpen, omdat haar vertrouwen grenzeloos was.

En de Samaritaan die barmhartig is,
was voor Hem veel kostbaarder dan de tempelpriester
die aan de nood van een ander voorbij loopt.

Het feest dat wij vandaag vieren heeft meerdere namen.
De volksmond spreekt van “Drie Koningen”.
Maar de eigenlijke naam van dit feest is: “Openbaring van de Heer”.
Want vandaag wordt openbaar voor Wie Jezus gekomen is.
Zoals de profeet Jesaja het zei in de eerste Lezing:

Om een licht te zijn voor alle volkeren,
als de glans van een nieuwe dageraad.

Jezus is gekomen voor zijn eigen volk,
om mét hen te leven vanuit het Oude Verbond.
Maar Hij is ook gekomen voor al die andere volkeren,
om ook hen te verbinden met God.

Hij wil een licht zijn voor de Afrikaan,
die we vandaag bij zijn kribbe vinden.
Voor Baltasar en heel zijn volk.

Jezus wil een licht zijn voor de Aziaat,
die Hem wierook brengt.
Voor Caspar en heel zijn volk.

En Hij wil een licht zijn voor Melchior,
die Hem goud schenkt
en voor alle mensen van goede wil, die kunnen delen.
Of ze nu komen uit Nederland of Turkije,
uit Suriname of Marokko.

Wanneer je met zijn ogen kijkt,
dan wordt de wereld om je heen een openbaring.
Dan zie je veel meer goedheid en vrijgevigheid,
dan je wellicht voor mogelijk had gehouden.

Amen!

 

        
 
 
2020 Parochie Pey