Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Christus Koning B
24 en 25 november 2018
 
 

Christus Koning

Inleiding:

Vandaag vieren wij het feest van Christus Koning.
Je verwacht dan wellicht een Verhaal van goud en glans,
maar het tegendeel is waar.
Jezus staat voor Pilatus.
Zijn handen zijn geboeid,
zijn vrienden zijn gevlucht.
Op hem wacht geen gouden kroon,
maar een doornenkroon,
geen troon,
maar een kruis.
En toch vertelt Jezus over zijn Koningschap,
dat niet van deze wereld is.
Niemand kan het Hem daarom afpakken.
Zijn Koninkrijk is gevestigd in de harten van goede mensen,
in degenen die op Hem hopen
en in Hem vertrouwen.
Zijn Koninkrijk is een en al uitnodiging
om met Hem te bouwen aan een nieuwe wereld.

Schriftlezingen:

Uit de Profeet Daniël 7, 13-14
Uit het Evangelie volgens Johannes 18, 33b-37


Verkondiging (preek):

Soms kan iemand in alle kwetsbaarheid kracht uitstralen.
Zo zie ik nog steeds het nieuwsbeeld voor me
van de Chinese man tijdens de studentenprotest in 1989.
Met in iedere hand een boodschappentas
ging hij voor een kolonne tanks staan.
Een mens in alle kwetsbaarheid rechtte zijn rug tegenover de stalen monsters.

Een ander voorbeeld uit de recente geschiedenis gaf Rosa Parks,
Een gekleurde vrouw, die opgroeide in het Amerika van de rassenscheiding.
Rosa zat in een bus en weigerde om haar plaats af te staan aan een blanke man.
Ook niet toen ze dreigend werd toegesproken.
Uiteindelijk werd zij gearresteerd en in de gevangenis gezet.
Rosa stond op tegen het onrecht, door te blijven zitten.
Zoals ze zelf zei:
“Ik was het moe om altijd toe te geven!”
Haar besluit werd het begin van een hele reeks acties tegen het onrecht
van de rassenscheiding.
Een vriendelijke vrouw met een zachte stem
stond tegenover een onrechtvaardig systeem.
Kwetsbaar, maar met wat een waardigheid.

Op diezelfde plaats stond vele eeuwen eerder Jezus.
Op de plek van een kwetsbaar mens,
bespot, geslagen, monddood gemaakt
en toch vol waardigheid.
Jezus staat tegenover Pilatus, de Romeinse stadhouder.

Pilatus straalt macht uit.
Hij vertegenwoordigt de keizer en het Romeinse Rijk.
Hij kan beschikken over leven en dood.
Een harde bestuurder, die met ijzeren hand het Joodse land bezet houdt.

En tegenover hem staat Jezus.
Gevangen, bespot, geslagen.
In de steek gelaten door het grootste deel van zijn volgelingen.
Letterlijk in zijn hemd gezet.
Maar in alle kwetsbaarheid spreekt Jezus over een koninkrijk.
Over zijn Koninkrijk, dat niet van deze wereld is.
Geen heerser op aarde, heeft daar iets te vertellen.
Geen keizer, geen koning en ook niet Pilatus,
hebben ook maar enige macht over het Koninkrijk van Jezus.

Pilatus vertegenwoordigt de keizer,
die oppermachtig lijkt.
Jezus vertegenwoordigt God,
die oppermachtig is.

Want het Romeinse Rijk zou verdwijnen.
Paleizen zijn ruïnes geworden.
En Pontius Pilatus wordt genoemd,
in de schaduw van Jezus.
In de geloofsbelijdenis klinkt zijn naam:
“Sub Pontio Pilato, passus et sepultus est”
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.

Maar in één adem belijden wij dat Jezus leeft,
dat zijn Koninkrijk oneindig is.
“Hij is verrezen op de derde dag,
opgestegen ten hemel,
waar Hij zit aan de rechterhand van God,
de Almachtige Vader."

Jezus is bekleed met het gezag van de Hemelse Vader,
dat heeft niemand Hem ooit af kunnen nemen,
zelfs niet Pilatus en de keizer.

Hij leeft nog steeds in ons midden.
Zijn Koninkrijk is onafhankelijk van macht en aanzien.
Je kunt nog zo vaak roepen dat God aan jouw kant staat,
maar wanneer je wil heersen en onrecht doet,
dan zul je ten onder gaan.
Het Koninkrijk van Jezus begint namelijk aan de andere kant.
In kleine mensen, met een groot hart.
In de hartstocht voor rechtvaardigheid.
In de moed om op te staan,
in de liefde die heelt en toekomst schept.
Het Koninkrijk van Jezus kan beginnen,
midden op een plein, in een bus,
of in jouw dagelijks leven.

Harde bevelen en kille woorden
doen de wereld in donkerte verzinken.
Gezegend zij die Jezus horen,
zijn stem in hun bestaan doen klinken.

Als Koning van gerechtigheid,
sprak Hij ooit Pilatus tegen.
Zijn Rijk is van elke tijd,
oneindig gaat Hij rechte wegen.

Koning met het hart vol vrede,
help ons om recht te staan.
Wil ons met waardigheid bekleden,
om naar uw Koninkrijk te gaan.

Amen!

Zending en zegen:

Met het feest van Christus Koning sluiten wij het kerkelijk jaar af.
Een jaar lang hebben wij met name geluisterd naar de verhalen over Jezus
zoals die door Marcus werden opgeschreven.
Vanaf volgende week zullen we ons vooral laten leiden
door het Evangelie van Lucas.
Moge de woorden die ons worden aangereikt, vlees en bloed worden in ons leven.
God, die jaar na jaar met ons meegaat, zegene ons:
+ Vader, de Zoon en de heilige Geest.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey