Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Pinksterdag
21 mei 2018
 
 

Tweede Pinksterdag wordt vanaf 2018 gevierd als het feest van Maria, Moeder van de Kerk.

Inleiding:

Het afgelopen weekend vierden wij Pinksteren,
het feest van de geboorte van de kerk.
Maar het zou een zware bevalling worden.
De kerk onder het kruis bestond slechts uit een handjevol mensen.
En ook na Pasen komen we een bange, teruggetrokken gemeenschap tegen.
Pas met Pinksteren treden de volgelingen van Jezus naar buiten
en getuigen ze van Jezus, die lééft.

En al die tijd is Maria bij de apostelen geweest.
De lezingen van vandaag vertellen dat.
Maria stond onder het kruis van Jezus.
Maria verbond de Apostelen nadat Jezus verrezen was.
En toen de kerk met Pinksteren geboren werd,
was ook zij in hun midden
om de Heilige Geest te ontvangen.

Paus Franciscus heeft daarom besloten om iedere Tweede Pinksterdag
te vieren als het Feest van Maria, Moeder van de kerk.
Vandaag voor het eerst in de geschiedenis.

Eerste Lezing uit de Handelingen van de Apostelen (1, 12-14)

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen,
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal,
waar zij verblijf hielden:
Petrus en Johannes,
Jakobus en Andreas,
Filippus en Thomas,
Bartholomeüs en Mattheüs,
Jakobus de zoon van Alfeüs,
Simon de IJveraar
En Judas, de broer van Jakobus.
Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed,
samen met de vrouwen,
met Maria de moeder van Jezus
en met zijn broeders.

Evangelie volgens Johannes (19, 25-27)

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus:
zijn moeder
en de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas
en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag
en bij haar de leerling die Hij liefhad,
zei Hij tot de moeder:
“Vrouw, zie uw zoon.”
Vervolgens zei Hij tot de leerling:
“Zie uw moeder.”
En vanaf dat uur nam de leerling haar bij zich op.


Verkondiging (preek):

Wanneer je zou bladeren in een kerkbestuursverslag van een eeuw geleden,
dan kom je waarschijnlijk de namen van notabelen tegen.
Vroeger waren het vooral heren met aanzien,
die ook in de maatschappij veel te zeggen hadden.
Zoals het ging in de tijd,
rookten zij een goede sigaar,
dronken een borrel
en hadden het samen met de pastoor voor het zeggen.

In de loop van de tijd is dat veranderd.
Nu wordt verantwoordelijkheid veel meer samen gedragen.
Een kerkbestuurslid moet vooral veel werk verzetten.
Het is niet altijd eenvoudig om kandidaten te vinden
en zeker geen erebaantje

In de eerste Lezing lezen wij als het ware
in het allereerste kerkbestuursverslag.
Jezus is ten hemel opgestegen
en de kerk moet zijn werk voortzetten.
Het is meteen een moeilijk begin,
want Jezus, de Herder, is naar de hemel.
De functie van pastoor is vacant.
De apostelen zijn onzeker.
Ze zijn bang voor de wereld om hen heen
en kiezen de veilige weg.
Zij houden deuren en ramen gesloten,
maar zo kan uiteraard geen kerk opgebouwd worden.

In dat allereerste kerkbestuursverslag komen wij geen notabelen tegen.
Wel wat vissers, een oud belastingambtenaar,
en vrouwen die Jezus volgden, met Maria in hun midden.
De Bijbel vermeldt dat uitdrukkelijk.
Maria verbindt de onzekere kerkgemeenschap,
zij heeft een eigen plek
en bidt samen met hen om inzicht en kracht.

Maria heeft meer gedaan dan “koffie zetten voor die mannenbroeders”.
Zij houdt hen bijeen.
Zij leert hen bidden om de Geest.
Wellicht met de Woorden die zij lang geleden had gesproken
toen God haar uitkoos om moeder van Jezus te worden:
“Mij geschiede naar uw Woord!”

Maria en de vrouwen horen bij de oorsprong van de kerk,
net zoveel als de apostelen en de andere broeders.
In de jonge kerk komen we later meerdere vrouwen tegen,
die als eersten de Boodschap van Jezus aannamen,
die de apostelen onderdak gaven
en kerk in hun woonplaats huisvestten.

Lydia bijvoorbeeld,
een zakenvrouw die handelde in kostbaar purper.
De Bijbel vertelt dat God haar hart opende,
zodat zij zou verstaan wat Paulus vertelde.
Deze Lydia stelde haar huis, haar bezittingen en haar leven
in dienst van de Boodschap van Jezus
en werd de spil van de kerk in haar stad.

Het is bijzonder dat Paus Franciscus heeft besloten
dat vanaf dit jaar elke Tweede Pinksterdag gevierd zal worden
als het Feest van Maria, Moeder van de kerk.

Dat brengt ons ieder jaar terug bij de oorsprong van de kerk.
Bij de kracht van het goede begin.
De apostelen hadden iemand nodig die over hen moederde.

Die de kerk bijeen hield met liefde en trouw,
met hoop en geloof.

Maria zal die rol vervullen.
Door de eeuwen heen hebben gelovigen dat ervaren.
Maria verbindt,
zij wijst nooit op zichzelf, maar op Jezus.
Onder het kruis staat Maria
naast Johannes, de enige apostel die Jezus trouw is gebleven.
En Jezus geeft hen aan elkaar:
Johannes en Maria,
de leerling en de moeder.

Zij vertegenwoordigen de kerk op haar best.
Een kerk waar je leerling wordt van Jezus.
Een kerk die als een moeder voor je klaarstaat.

Het is niet altijd zó geweest,
maar het was wel altijd zo bedóeld.
Dat vertelt ons dit Feest
dat wij vandaag voor het eerst mogen vieren.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey