Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
7 september 2017
 
 

Mis verzorgd door de parochie Koningsbosch

Inleiding:.

Geloven is een serieuze zaak,
maar ook een vreugde.
Jezus brengt ons een Blijde Boodschap
en Maria zegt in de Bijbel:
“Mijn ziel is verrukt om God, mijn Verlosser”.

Geloven kan goed doen
en een mens laten stralen.
Dat zullen we vandaag horen in de Lezingen uit de Bijbel.
Laten we beginnen met ons hart voor God te openen
terwijl wij bidden om ontferming.

De Eerste Lezing is genomen uit het Bijbelboek Exodus (34, 29-35):

Mozes daalde de Sinaï af,
met de twee platen van het Verbond bij zich.
Hij wist niet dat zijn gezicht glansde
doordat Hij met de Heer had gesproken.
Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan,
maar Mozes riep hen bij zich.
Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem
en Mozes sprak tot hen.
Daarna kwamen ook de andere Israëlieten.
Hij droeg hun op zich te houden aan wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had.
Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek.
Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen
om met Hem te spreken, deed hij de doek af,
totdat hij weer naar buiten kwam.
Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was,
zagen zij hoe zijn gezicht glansde.
Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek,
totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas:

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Judea.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot;
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luide stem uit:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken,
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte,
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”

Verkondiging (preek):

Soms zie je aan iemand,
dat er iets bijzonders aan de hand is.
Een vrouw die in verwachting is,
heeft vaak een bepaalde gloed over zich:
krachtig en zacht tegelijk.

Ook zie je het wel eens in de ogen van mensen die verliefd zijn.
Nog voordat ze het verteld hebben,
hebben hun ogen hen al verraden.
Dan straalt iemand van verliefdheid.

Vandaag kwamen wij in de Bijbelverhalen mensen tegen die straalden.
Ze hebben een gloed over zich heen.
Er is iets gebeurd in hun leven,
waardoor ze er prachtig uitzien.

We hoorden over Mozes.
Hij straalt nadat hij bij God is geweest.
Over Mozes wordt verteld dat hij bescheiden was,
"de meest bescheiden man op aarde" noemt de Bijbel hem.
Maar wanneer Mozes met God gesproken heeft,
dan kan hij zijn emoties niet meer verbergen.
Dan ligt er een glans over zijn gezicht.
Hij moet zelfs een doek voor zijn gezicht houden,
omdat hij anderen niet wil verblinden.

De ander die straalde was Maria.
Zij is pas in verwachting.
God heeft haar geroepen om de Verlosser in deze wereld te dragen.
En Maria straalt.
Zij is vol van genade, want de Heer is met haar.
Wanneer zij aankomt bij haar nicht Elisabeth,
dan is het een blijde ontmoeting.
Twee zwangere vrouwen,
die buik aan buik staan,
maar vooral haar aan hart.
Je hoort ze als het ware lachen en zingen.
Hun geloof is een feest,
zij spreken van God en jubelen het uit.

Als het goed is, dan doet geloof juist dát.
Het beste in mensen aan het licht brengen.
Iemand laten stralen van goedheid.
Wie God mag ontmoeten, wordt een mooier mens.
Iemand die glans geeft aan het leven.

De heilige Theresia van Avilla bad ooit:
“God verlos ons van de schijnheiligen met hun zure gezichten”.
En Jezus waarschuwt voor de schijnheiligen die met lange gezichten
hun zogenaamde vroomheid ten toon spreiden.

Geloven kan je juist vreugde geven, diep van binnen.
Die vreugde gaat verder dan een schaterlach na een mop.
Het wordt deel van jezelf.
Een houvast in moeilijke tijden, de taal om van je hoop te getuigen.
Denk maar aan Franciscus van Assisi, de grote heilige,
die “vrolijke Frans” genoemd werd.
Zijn bekendste gebed is een lied, het Zonnelied,
waarin hij heel de schepping bezingt
en de Allerhoogste prijst vol vreugde.

Zoals een zwangere vrouw een gloed over zich kan hebben,
omdat zij diep van binnen een wonder draagt,
zo kunnen mensen glanzen van geloof,
stralen van goedheid en hoop.

Nu hoor je om je heen ook vaak het tegenovergestelde.
Er wordt nogal wat gemopperd en geklaagd.
Onvrede trekt dan de mondhoeken naar beneden.
“Het eten is niet lekker,
anderen worden altijd voorgetrokken,
ik moest een kwartier wachten bij de dokter,
de preek duurde vandaag wel heel lang."

Paus Franciscus was het moe,
al dat geklaag, al de negatieve verhalen,
ze kosten energie en leveren niets op.
Op de deur van zijn werkkamer bevestigde hij daarom een bordje:
“Vietato lamentarsi … verboden om te klagen”.

Paus Franciscus staat erom bekend, dat de zorgen van mensen hem ter harte gaan.
Hij luistert, troost en bemoedigt, hij omarmt en deelt in de zorgen van mensen.
Dat is zijn roeping.
Maar hij vraagt ook om niet zoveel te klagen,
zeker niet wanneer kinderen in de buurt zijn.
“Hou op met jammeren en doe iets om jouw leven beter te maken!”
Dat is zijn goede raad.

Waar geloof mensen laat stralen,
daar krijgt een kerk uitstraling.
Het begint allemaal met de ervaring van Mozes en Maria:
God die ons hart raakt, om zijn Blijde Boodschap in ons te leggen.

Amen!


Voorbede:

Pr. Keren wij ons hart tot God en bidden wij:

Le. Help ons om, net zoals Mozes
 glans te geven aan het leven
 door ons vertrouwen in God.   Laat ons bidden …

Le. Help ons om, net zoals Maria,
 de hemel open te houden,
 door hoop in de wereld te dragen.  Laat ons bidden …

Le. Help ons om, net zoals Mozes
 een gids te zijn door het leven,
 door ons geloof te delen.    Laat ons bidden …

Le. Help ons om, net zoals Maria,
 het dagelijks leven te heiligen
 door onze zorg en naastenliefde.   Laat ons bidden …

Pr. In een moment van stilte, leggen wij ons lief en leed
 in de handen van God (…)
 En wij voegen daarbij de intenties van deze Viering (…)
        Laat ons bidden …

Pr. God, zegen onze goede bedoelingen,
 opdat ons leven
 een getuigenis mag zijn
 van de Blijde Boodschap
 van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey