Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
6 september 2017
 
 

Mis verzorgd door de parochie Maria Hoop

Inleiding:

Er wordt wel eens gezegd dat mensen wereldburgers zijn geworden.
Nieuws reist over heel de wereld
en wat hier gebeurt heeft ginds invloed.
Armoede en rijkdom zijn twee kanten van hetzelfde verhaal.

Ook Maria was wereldwijs.
In haar lofzang, het Magnificat.,
spreekt Maria over kleine mensen die gezien worden
en over machtigen die een stapje terug moeten doen,
over armen die eindelijk mogen ontvangen
en over rijken die hun handen moeten openen.

Maria maakt ons wereldwijs.
Daarom zullen tijdens deze Viering gebeden klinken
uit verschillende landen en culturen.

Het openingsgebed komt uit Burundi in Afrika:

Ik groet je, Maria.
Je staat als een moeder
tussen Gods kinderen.
Jij die eeuwenoud bent
en voor altijd met ons begaan.
Leer ons elke dag weer
om wat beschaving te brengen
waar de aarde fijnheid mist.
Leer ons om te luisteren
naar de geheimen van het leven,
die Jezus ons openbaart.
Amen.

Eerste Lezing uit de profeet Jesaja:

Op het einde der dagen zal het gebeuren,
dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan
als de eerste der bergen,
verheven boven de heuvels;
en alle volken stromen naar hem toe.
Naties gaan op weg en zeggen:
“Komt, laat ons gaan naar de berg van de Heer,
naar het huis van Jakobs God:
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Ja, uit Sion komt Gods onderricht,
uit Jeruzalem het woord van de Heer.”
Hij zal recht spreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen
en hun speerpunten tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander
en de oorlog leren ze niet meer.
Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer.

Evangelie volgens Lucas:

Maria sprak:

“Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Verkondiging (preek):

Onlangs kreeg ik van iemand een ontspanningspakket cadeau,
om bij alle drukte ook eens tot rust te komen.
Het was samengesteld met een knipoog.
Een stuk chocolade met een briefje “lekker bij een kop koffie”.
Een puzzelboekje met de tekst “om je hoofd over iets anders te breken”.
En zo nog meer voorwerpen.

Er zat zelfs een kleine wereldbol in,
het is een anti-stressbal.
Daarin kunnen mensen knijpen
om hun spanningen af te reageren.
Gelukkig heb ik díe nog niet nodig had.
Ik zou er trouwens een raar gevoel bij hebben,
om de wereld steeds maar fijn te knijpen.

Want dat gebeurt al veel te veel.
Niet met een anti-stressbal,
maar met de echte wereld om ons heen.
De aarde wordt uitgeperst, zonder iets terug te geven.
Heel wat mensen in deze wereld worden verdrukt.
De  rijkdom van de een, wordt uit de armoede van de ander geperst.
De overdaad op de ene plek, rooft de aarde op een andere plek leeg.

Wanneer je naar de wereld om je heen kijkt,
zou je haast gestrest wórden.
Ook Maria zag wat er gebeurde.
Het klonk door in haar loflied.
Zij zag hoe armen nauwelijks kansen hadden op een beter leven.
Hoe eenvoudigen niets te vertellen hadden.
Zij voelde de macht van de onderdrukkers.
De Romeinen die het land van de Joden bezet hadden
en leegroofden.
Maar ook haar eigen leiders,
die mensen onvrij maakten
met een overvloed aan wetten en regels.

Maria ziet het allemaal gebeuren,
maar ze balt haar handen niet tot vuisten.
Maria knijpt de aarde niet fijn.
Zij wil de wereld heel houden
en begint met haar eigen leven.

Wanneer een beroep op haar gedaan wordt,
dan staat de wereld van Maria op z’n kop.
Zij wordt geroepen om Moeder van Jezus te worden
en stamelt:
“Hoe zal dat geschieden, ik heb toch geen man?”
Een moeder zonder echtgenoot.
Iemand over wie gekletst zou worden en geoordeeld.
Dat wenste je zeker in die tijd niemand toe.
Maar Maria legt haar leven in Gods Handen.
Zij schuift haar plannen aan de kant
om samen met God iets nieuws, iets prachtigs te beginnen.

Zij verandert de geschiedenis
met haar jawoord.
Zij verandert de wereld
met haar eigen leven.

En dát is het geheim van Maria.
Wie de wereld heel wil houden,
moet niet heersen,  maar dienen.
Niet uitsluiten, maar omarmen.
Niet wegkijken, maar beschikbaar zijn.

Zo komen we Maria tegen in de Bijbel.
Zij omarmt haar kind, waarvoor geen plaats was in deze wereld.
Zij volgt Jezus op zijn mysterieuze wegen
en blijft dat doen, ook wanneer anderen Hem in de steek laten.
Zij staat onder het kruis en omarmt opnieuw haar kind,
waarvoor geen plaats was in deze wereld.

Maria wordt vaak afgebeeld terwijl zij op een wereldbol staat.
Haar voeten vertrappen een slang die om de aarde kronkelt.
Zij is een wereldburger die de aarde niet vertrapt,
maar die op weg is naar een nieuwe wereld.
In het voetspoor van Maria komt vrede op aarde,
zij tilt kleine mensen op
en ziet degene die over het hoofd gezien wordt.
De slang vertelt over het kwaad, dat zó overwonnen wordt.
Maria zíngt niet alleen haar Magnificat.
Zij lééft het Magnificat.

Gebalde vuisten en hebberige handen
knijpen de wereld samen.
Geopende handen en delende mensen
maken de wereld heel.

Goddank mogen wij deze weg gaan, hand in hand met Maria,
zoals een gebed uit Peru het zegt:

Moeder Maria, ik leg mijn hand in die van u,
dan wordt de weg begaanbaar
omdat wij hem samen gaan.
Leg uw hand op mijn schouder,
dan zal ik geen angst meer hebben.
Ik vertrouw mij toe aan u.

Amen!

Voorbede:

Pr. De voorbeden komen uit Indonesië:

Moeder Maria, u bent als een weg door het leven,
als de hut waarin de arme kan wonen,
als de klacht van de onderdrukte,
als de hoop die ons gaande houdt.
Leid ons naar Jezus.   
Laat ons bidden …

Moeder Maria, u bent als een poort naar het geloof,
als het begin van mijn inzicht,
als een stap in het ongewisse,
als een lotusbloem die zich opent naar het licht.
Leid ons naar Jezus.
Laat ons bidden …

Moeder Maria, u bent als het ritme van de dans,
als een zijden draad aan een weefgetouw,
als een kleed voor de vrouwen van alle tijden,
als een moeder voor alle mensen.
Leid ons naar Jezus.
Laat ons bidden …

Pr. In een moment van stilte, leggen wij ons lief en leed
 in de handen van God (…)
 En wij voegen daarbij de intenties van deze Viering (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Maria,
de Moeder van de Heilige Hoop.
Amen.

Gebed over de gaven uit India:

Maria,
met u kniel ik neer
aan de voeten van Jezus,
om met eerbied uw Zoon
te aanschouwen.
Amen.

Slotgebed:

Laten wij bidden
met een gebed uit Japan:

Goede moeder Maria,
onze heldere morgenster.
U bent ons voorgegaan.
Hier op aarde hebt u
het Licht van Jezus laten gloren
als de Rijzende Zon
van alle recht en waarheid.
Hij vervult onze harten
met oneindig licht
en blijvende hoop.
Mogen ook wij waardig bevonden worden
om uw kind,
Onze Heer Jezus Christus,
in vreugde te begroeten,
in blijde herkenning te verwelkomen
en lief te hebben.
Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey