Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria Tenhemelopneming
15 en 16 augustus 2009
 
 

Op 15 augustus wordt het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd. De vieringen in het weekend staan in het teken van dit belangrijke Mariafeest.

Schriftlezingen

Eerste Lezing uit het boek van de Openbaring

Toen ging de tempel van God in de hemel open.
Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
"Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias."

Tweede Lezing uit het Evangelie volgens Lucas

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabet werd vervuld met heilige Geest.
Ze riep met luide stem:
"Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan."
Daarop zei Maria:
"Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig."
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.

Verkondiging (preek)

Een wijs iemand heeft ooit het volgende gezegd:

 “Wanneer je hogerop wilt komen,
 dan moet je niet een kuil graven voor een ander,
 maar je moet een ladder zoeken voor jezelf!”

In de wereld waarin wij wonen doen mensen soms alles, om hogerop te komen.
Er wordt menige kuil voor een ander gegraven.
Dat gebeurt wanneer de een de ander zwartmaakt
en achter de rug van die ander valse praat rondstrooit.
Waar vertrouwen wordt geschonden en het eigen “ik” heilig verklaard.
Wereldwijd verrijkt de een zich, terwijl de ander verarmt.
En dichtbij haalt de een zijn gelijk ten koste van een ander.
Het verlangen naar eigen roem en machtswellust
zijn menige keer de schop waarmee een kuil voor een ander gegraven wordt!

Maar in de wereld die God voor ogen heeft, zal het er anders aan toe moeten gaan.
Wanneer je bij God hogerop wilt komen, dan moet je niet een kuil graven voor een ander,
maar een ladder zoeken voor jezelf.

Dat is wat Maria uitzingt in haar geloofslied, het magnificat.
De machtswellusteling,
de uitbuiter,
de egoïst,
de mens vol uiterlijke schijn …
ze lijken op een troon te zitten
en telkens weer het laatste woord te hebben.
Maar ze vergissen zich … want God heeft het laatste woord.
Hij zal valse schijn ontmaskeren.
De machthebbers gooit Hij van hun tronen af
en de valse tongen legt Hij het zwijgen op.

Maria roept het ons toe:
God verheft de geringen,
Hij ziet om naar de armen.

Hij breekt de macht van mensen
met de kracht van zijn liefde.
“Magnificat” roept Maria … het is magnifiek.

In de Bijbel is Maria eigenlijk niet zo vaak aan het woord.
Maar wanneer zij spreekt, dan is het krachtig.
Haar lofzang lijkt op een strijdlied, over de wereld die wordt omgekeerd.
Dan kijken we niet langer naar het negatief,
maar zien de volle kleuren van Gods droom.

Het is te begrijpen dat God juist haar uitkiest om Moeder van zijn Zoon te worden.
Want later zal Jezus in dezelfde lijn spreken tijdens de Bergrede.
Ook Jezus zal vertellen over kleine mensen die gezien worden
en over grote blaaskaken die zichzelf onmogelijk maken in Gods ogen.
Jezus zal vertellen over zalige mensen.
Over vredestichters, over zachtmoedige en eerlijke mensen.
Zij zullen het Koninkrijk van God erven.

De lofzang van Maria en de Bergrede van Jezus
zijn als twee melodieën die eenstemmig klinken.

Wil je groot zijn?
Leer dan om te dienen.

Wil je gered worden?
Zorg dan dat niemand in jouw omgeving verloren loopt.
Wil je gehoord worden?
Spreek dan vanuit je hart.

Wil je recht ontvangen?
Doe dan vooral anderen recht.

Zo stijg je in aanzien bij God.
Niet door een kuil voor een ander te graven,
maar door een ladder te zoeken voor jezelf.

Laten we daarom bidden op voorspraak van Maria:

 Moeder Maria,
 God zocht naar de meest liefdevolle mens
 en Hij vond u in Nazareth.

 Wij zoeken naar een ladder naar God
 en wij vinden u in ons midden.

 Maria, bid voor ons,
 opdat wij loskomen van het verlangen
 naar eigen gelijk en uiterlijk vertoon.

 Maria, help ons om te zien
 hoe Gods Koninkrijk groeit
 in een eenvoudig hart,
 dat liefde kan delen.

 Amen!

Over de zegening van de kroedwusj

Op 15 augustus viert de kerk het feest van Maria Tenhemelopneming,waarbij herdacht wordt dat Maria door God in de hemel werd opgenomen. Wij vieren dit feest in onze parochie in het weekend van 15 en 16 augustus. Volgens een mooie traditie wordt tijdens de vieringen de“kroedwusj” gezegend, een kruiden-bundel met een bijzondere betekenis.
Een oude christelijke legende vertelt dat de apostel Thomas tijdens de begrafenis van Maria afwezig was.
Drie dagen te laat kwam hij aan. Omdat Thomas niet kon geloven dat Maria dood zou zijn, werd op zijn verzoek haar graf geopend. Het graf bleek leeg te zijn, want Maria was ten hemel opgenomen. Op de plaats waar zij gelegen had, lagen nu geurige kruiden, die de reuk meedroegen van de nieuwe wereld.
Aan deze legende herinnert de geurende kruidenbundel, die gezegend wordt. Meestal bestaat de “kroedwusj” uit zeven verschillende soorten gewas:
· Twee graansoorten (tarwe en rogge)
· Twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en boerenwormkruid)
· Twee kruiden die het onweer kunnen weren (alsem of bijvoet en koninginnekruid)
· Walnotenblad (dit blad is samengesteld uit zeven blaadjes; beweerd wordt dat de bliksem nooit inslaat
in een walnotenboom).
In sommige streken bestaat het gebruik om wilgenroosjes of huislook in het boeket op te nemen.

Het is niet voor niets dat het gaat om zeven kruiden, want zeven is het getal van de volheid.
De “kroedwusj” wordt in de kerk gezegend en mee naar huis genomen.
Vroeger bond men het boeket samen met een lint van zeven el en hing het op boven huis- en staldeuren. Bij
onheil werden een paar takjes in het vuur geworpen. Zo is de kruidenbundel eigenlijk een geurig gebed, dat spreekt over het vertrouwen dat God bij ons is in tijden van gevaren.
Volgens de oorspronkelijke traditie, wordt u uitgenodigd om zélf een “kroedwusj” mee te nemen naar de kerk, zodat deze gezegend kan worden. De benodigdheden voor deze kruidenbundel zijn in onze streek te vinden.

Gedicht over de Kroedwusj

Slevruike, kiek, ich kóm de Kroedwòsj brènge
En uch ter ieër, get baeje en get zènge
Det maak uch haope weer ein bietsjke blie
Weer zeumerde good, van alles zit der bie
Weer hubbe Reinvaart taenge jich en wurm

Weer höbbe Roaze in ós häöfke stjaon
En hoape det die sjteëds good blieve gaon
Veur ’t aldaags broad get Terf en ouch get Kaore
Get Mintthee taege sjnótterbel en blaore
Eine Notetak der bie is ouch neet sjlech
Dae hilt ós mögk en óngesiefer weg
 
Aels jeug den duuvel weg wie weer det haope
En bie de weeg kan ’t kiendje baeter sjlaope
Get Kamille veur de krenkdes van al daag
De Witte Reinvaar veur de pien in kop of maag
De Droeve zeen veur de gooie kantj van ’t laeve
Ich drènk gaer wien, kènt geer mich det vergaeve

Get Geitebaard kump ein hoesvrouw sjtieëds van pas
Det zörg veur eine frisje lieveskas
Ich höb ein reip van Sjolkesjtóf gevóngje
Dao höb ich alles mit bieein gebónje
Ouch düjde ich nog flot ein Goudsbloom drin
Veur mien sjoanheid want, ich bön eine greuëtsje pin.

Slevrouw, weer haope det geer uch blief meuje
En det geer zörg det ’t ummer zoa moog greuje
Kóm zaegen noe dae sjoene Kroedwösj-poes
Den gaon weer good besjermp veur ein gans jaor weer
nao hoes.

 

 

 

 

        
 
 
2022 Parochie Pey