Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
28ste zondag door het jaar C
8 en 9 oktober 2016
 
 

Begroeting en inleiding:

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.


Welkom:

“Vrede en alle goeds”,
met deze groet van Sint Franciscus mag ik u welkom heten.
De afgelopen week was de gedenkdag
van deze bijzondere heilige.
Zijn leven was een teken van hoop in de Middeleeuwen waarin hij leefde,
maar ook in onze tijd.
Franciscus leert ons een weg van eenvoud,
waardoor mensen broeders en zusters kunnen worden.
Dat is de moeite waard
om vandaag bij stil te staan.

Openingsgebed:

Allerhoogste, machtige God,
U gaf ons deze aarde,
zo rijk aan voedsel
en goede gaven.
Heb geduld met ons
en schenk ons wijsheid,
opdat wij dat kostbaar geschenk
met eerbied delen,
naar het voorbeeld van Franciscus,
de broeder van mensen
en de broeder van Christus.
Amen.

Schriftlezingen:

Tweede Boek Koningen 5, 14-17
Lucas 17, 11-19

Verkondiging (preek):

Afgelopen week kreeg menige hond een extra stuk worst,
of het konijn een sappige wortel.
De huisdieren zullen niet beseffen waarom ze getrakteerd werden
op 4 oktober.
En ook menig baasje zal niet beseffen dat die datum bijzonder is.
We vierden op die dag Sint Franciscus.
Een heilige uit de Middeleeuwen,
die zichzelf zag als deel van de schepping.
Alle mensen, arm of rijk, waren zijn broeders en zusters.
Maar ook de dieren.
In het Zonnelied dat hij schreef, wordt zelfs de zon zijn broeder genoemd
en de maan zijn zus.

Franciscus is méér dan een dierenvriend.
Hij kan ons helpen om de wereld te helen
en om de kerk toekomst te geven.
Misschien moeten we eerst terugkeren naar het moment
waarop hij geroepen werd.

Franciscus groeide op als zoon van een rijke lakenkoopman.
Hij kreeg alles wat hij maar wilde.
De mooiste kleren, de duurste spullen, de beste zorg.
En toch was hij niet gelukkig.
Zoals jongeren van alle tijden, zocht hij naar de zin van zijn leven.
Op een dag overkwam hem, wat Jezus in het Evangelie overkwam.
Een melaatse kruiste zijn pad.
Franciscus schrok van de zieke, verminkte man.
Maar toen hij in de ogen van die ander keek, gebeurde er iets.
Franciscus stapte van zijn paard en omhelsde de melaatse.

Op dat moment moet God gedacht hebben:
“Die man heb Ik nodig!”
Toen Franciscus op een dag bij het kerkje van San Damiano kwam,
hoorde hij een stem.
“Franciscus, herstel mijn huis dat op instorten staat!”
Hij keek om zich heen en zag dat het oude kerkje er belabberd uitzag.
Franciscus nam de opdracht van God heel letterlijk.
Hij begon te sjouwen met stenen.
Hij leerde timmeren en metselen.
En gaandeweg ontdekte hij de innerlijke vreugde,
die geld en goed hem niet hadden gegeven.
Hij gaf zijn bezittingen weg, bouwde kerkjes op, leefde eenvoudig
en zorgde voor de zieken.
Hij had zijn roeping ontdekt.

De mensen lachten hem uit.
Maar sommigen voelden aan dat hier iets bijzonders gebeurde.
Andere jongemannen uit die streek sloten zich bij Franciscus aan.
Omdat er steeds meer volgelingen kwamen,
besloten zij om naar Rome te gaan
en de Paus om toestemming te vragen om te leven
naar het voorbeeld van de arme Jezus.

In Rome had niemand tijd voor hen.
Ze werden weggestuurd, weggelachen.
Maar die avond droomde de Paus dat zijn prachtige kerk instortte,
totdat een jongeman kwam die zijn schouders onder de kerk zette.
De volgende dag mocht Franciscus met zijn broeders bij de Paus komen.

De roeping van Franciscus was niet die van een bouwvakker.
“Herstel mijn huis dat op instorten staat!”
dat had betrekking op het Grote Huis van God,
op de wereld waarin wij leven
en kerk die wij vormen.

Daarom is het belangrijk om Franciscus te vieren.
Zijn leven kan ons verder helpen.

Wanneer de wereld om ons heen zucht en kreunt.
Uitgeput en kapot gemaakt.
Dan leert Franciscus ons om déél te worden van die wereld.
Om de aarde als je moeder te eren.
Om de lucht als je zuster zuiver te houden.
Om eerbieding om te gaan met de schepping.

Wanneer de een over de ander wil heersen.
Mensen onverschillig staan tegenover het lot van hun naaste.
Dan leert Franciscus ons om het gezicht van Jezus te zoeken
in dat van je medemens.
Om de melaatsen van deze tijd te omarmen,
de vluchtelingen, de eenzamen, de afgeschreven mensen.
Hij leert ons het geluk dat een mens voelt,
die oprecht kan delen.
Dat is niet te koop.

Wanneer de kerk dreigt te wankelen,
dan leert Franciscus ons om de schouders onder ons geloof te zetten.
Door te dóen, waarover we praten.
Door de grootste zorg voor de kleinste mensen.
Zoals ook onze huidige paus dat voortdurend doet.

De schouders van Franciscus waren smal,
zo hebben tijdgenoten hem beschreven en geschilderd.
Maar zijn schouders werden zó sterk,
dat ze de wereld en de kerk konden dragen.

Mag God ook op jouw schouders rekenen?

Amen!

Voorbede (gebaseerd op het Zonnelied):

Pr. Schepper van al wat leeft, aanhoor ons bidden:

Le. Geprezen bent U door zon en maan,
 door de sterren aan de hemel
 en de wind die waait.
 Maak ons deel van die wondere schepping.
 Laat ons bidden …

Le. Geprezen ben U door water dat leven schenkt
 en de aarde die ons voedt.
 Meer dan genoeg hebt U gegeven.
 Help ons om uw  gaven eerlijker te delen.
 Laat ons bidden …

Le. Geprezen bent U door mensen die vrede stichten,
 die vergeving kunnen schenken.
 En voor hen die tegenslag moedig dragen.
 Maak van ons dienaren van de vrede.
 Laat ons bidden …

Le. Geprezen bent U door de dood
 die een weg naar het leven wordt.
 Zalig zijn zij die leven naar uw wil,
 zij zullen nooit verloren gaan.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …    
 Laat ons bidden …

Pr. Loof en prijs mijn Heer
 en dank Hem en dien Hem met grote nederigheid.
 Amen.

Gebed over de gaven:

Hemelse Vader,
het graan werd brood
en de druiven wijn.
Mogen deze gaven van de aarde
de Nieuwe Schepping
in ons midden dragen,
wanneer wij Jezus ontmoeten,
Uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Vredewens:

Heer, maak van ons een instrument van uw vrede,
laat ons liefde brengen waar haat is,
eenheid waar verdeeldheid is,
hoop voor wie wanhoopt,
geloof voor wie twijfelt.
Heer, maak ons zo tot een instrument van uw vrede.

Slotgebed:

Heer onze God,
U riep de heilige Franciscus
om uw Huis te herstellen.
Zegen ons, uw dienaren,
opdat ook wij
de aarde behoeden
en de kerk opbouwen,
in de Geest van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Zegen van Franciscus:

De Eeuwige zegene en behoede je;
De Eeuwige doe zijn aangezicht over je lichten
en zij je genadig.
De Eeuwige kere zijn gezicht naar je toe
en geve je vrede.
Moge de Eeuwige je zegenen:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey