Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag van de Vastentijd (B)
15 maart 2015
 
 

Schriftlezingen:

Efeziërs 2, 4-10

Johannes 3, 14-21

Verkondiging (preek):

2015 werd uitgeroepen tot het Jaar van de Mijnen.
Vijftig jaar geleden werd de sluiting van de Limburgse Mijnen aangekondigd.
Sindsdien verdween een belangrijk deel van de Limburgse geschiedenis.
Mijnen gingen dicht,
mijnwerkers moesten ander werk gaan doen
of kwamen thuis te zitten
en de herkenbare schachten en koeltorens verdwenen.
Het is goed dat dit jaar uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd
voor al dat werk dat verzet is, diep onder de grond, in het verborgene.

Wanneer je foto’s bekijkt, dan komt bij iedere mijnsluiting
ook de onvermijdelijke foto van de laatste wagon.
Enkele mijnwerkers staan wat onhandig rond de wagon,
waarop met krijt de datum en de naam van de mijn geschreven staan,
met daaronder: “de letste”.

Het is eigenlijk een vreemd beeld.
Zo’n handje vol mijnwerkers rond een wagonnetje.
Dat doet haast geen recht aan het hele verhaal.
Duizenden mannen die hard en gevaarlijk werk verricht hebben,
de een graag, de ander met tegenzin,
maar toch verbonden in hun werk.

Zo’n laatste wagon is een symbool, dat tekort lijkt te schieten.
Maar wanneer je bijvoorbeeld naar de foto kijkt van de laatste wagon van de Maurits,
dan lees je ook de groet:
“Glück Auf!”

Zo wensten mijnwerkers elkaar toe, dat ze goed weer naar boven zouden komen.
Glück Auf … kom goed aan het licht.
Laat het goede aan het licht komen.

Die woorden zou je ook boven het Evangelie van vandaag kunnen schrijven.
“Glück Auf” … laat het goede aan het Licht komen!

Jezus was in gesprek met Nicodemus,
een geleerde man,
die meer wil weten van Jezus.
Wanneer het donker is, stapt Nicodemus op Jezus af
en op dat nachtelijk uur volgt een gesprek over Licht en donker.
Wie het goede doet,
zoekt het licht op, zegt Jezus.
Goede daden komen aan het Licht,
want daarin is God werkzaam.

Jezus was daar een kampioen in:
het goede aan het licht brengen,
de schijnwerper richten op mensen en plekken die vergeten werden.
Gods koninkrijk begint daar,
waar goede werken plaatsvinden,
waar het leven wordt gedeeld
en de een op de ander mag rekenen.

Ook Jezus zegt als het ware:
“Glück Auf” … laat het goede aan het licht komen.
Want onze samenleving heeft dat nodig,
voorbeelden die inspireren,
verhalen over trouw en betrouwbaarheid.

Daarom is het zinvol om stil te staan bij de inzet van mijnwerkers,
om hun levenswerk niet verloren te laten gaan.
Glück Auf koempel,
we zijn je niet vergeten,
je harde werken, je aandeel in de wederopbouw,
je kameraadschap.
Het komt in ons midden nog steeds aan het licht.
Goede werken verdienen het, om aan het licht te komen.
Vandaag zetten we daarom ook iemand uit onze parochie in het licht.
Sjef Weusten die als koster, dirigent en organist
zoveel jaren in deze kerk heeft gewerkt.
Soms duidelijk zichtbaar, tijdens het aansteken van de kaarsen voor de Mis.
Soms duidelijk hoorbaar, bij het zingen en orgelspelen daarboven.
Vaak ook in het verborgene, bij het voorbereiden en op zoveel momenten
waarvan de gemiddelde kerkganger helemaal geen weet had.

Vandaag zeggen wij ook tegen Sjef:
Glück Auf Sjef, we zullen je niet vergeten:
je werk in de parochie,
je muziek waarmee je vreugde hebt vergroot,
pijn hebt verzacht en God eer hebt gebracht.
Dank voor al die goede werken, zichtbaar en in het verborgene,
waarin jouw leven aan het licht is gekomen.
Net zoals bij zo’n laatste mijnwagonnetje,
doet een moment als dit maar ten dele recht aan al die jaren,
maar ons gebed voor jou is oprecht dat je nog veel licht zult vinden op je levensweg.

En ook tegen elkaar mogen wij vandaag zeggen:
Glück Auf … laat het goede in je leven aan het licht komen.
Durf je leven tot een geschenk te maken.
Laat je hart speken, in een samenleving die zo had kan zijn.
Durf een goede naaste te zijn,
iemand die oog heeft voor zijn of haar naaste.
En weet dat veel van die dingen die in het verborgene gebeuren,
uiteindelijk licht brengen in deze wereld.

Zoals Jezus het tegen Nicodemus zei:
“Wie oprecht handelt, zoekt het Licht op,
zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet!”

Amen!

Voorbede:

Pr. God, roep ons leven aan het licht,
 dat wij het goede doen in uw Naam:

Le. Wij bidden vandaag voor Sjef Weusten,
 die zo vele jaren in uw Huis gewerkt heeft.
 Breng zijn leven aan het Licht,
 schenk Sjef vele goede jaren
 en zegen hem omwille van zijn goede werken.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden voor de gemeenschap
 die wij samen vormen.
 Dat wij elkaar aan het Licht brengen,
 door vreugde te scheppen
 in elkaars goedheid en trouw.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden voor onze parochiegemeenschap.
 Dat wij zichtbaar
 en in het verborgene
 de weg van Jezus volgen
 Die het Licht is op onze weg.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij in de Naam van Jezus,
 Die ons leven toekomst schenkt.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey