Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Negentiende zondag door het jaar (A)
9 en 10 augustus 2014
 
 

Schriftlezingen:

Schriftlezingen:

I Koningen 19, 9a.11-13a
Mattheus 14, 22-33

Verkondiging (preek):

Wanneer je onderweg bent met de auto of op de fiets,
dan kom je aan de lopende band verkeersborden tegen.
Soms vertellen ze dat je voorrang hebt,
dat je snel verder kunt.
Een andere keer dat je af moet remmen,
of zelfs stoppen.
Verkeersborden kunnen vertellen dat  een weg doodloopt,
of dat er eenrichtingverkeer is.

Je zou je af kunnen vragen welke borden bij je levensweg passen?
Waarschijnlijk horen bij verschillende momenten
ook verschillende tekens.

Wanneer je sterk in het leven staat
en alles meezit,
dan is het alsof je op een snelweg rijdt,
met volle vaart naar de toekomst.

En dan kan het gebeuren,
dat je ineens op de rem moet staan,
wanneer je teveel hebt gevraagd van jezelf,
of anderen voorbij bent geraasd.

Soms lijkt het leven een voorrangsweg,
dan weer een dooplopende straat.
Dat hangt voor een groot deel af van de ervaringen die je opdoet.
Of je gezond bent of ziek,
samen of alleen,
hoe het gaat met de mensen die je lief zijn,
of je een baan hebt of werkeloos bent.

Vandaag gaan we op reis met een profeet die door licht en donker moest reizen.
Het is Elia,
een van de grote profeten uit het Oude Testament.
We kwamen hem tegen, terwijl hij boven op een berg staat.
Daar mag hij God ontmoeten.
Het is letterlijk een topervaring in zijn leven..

Maar om te begrijpen wat daar gebeurt, moeten we even terug gaan in de tijd.
Elia heeft namelijk een hele weg afgelegd, eer hij bij die berg is aangekomen.
Zijn levensverhaal begon heel krachtig.
Hij is profeet en vervult zijn taak vol overgave.
Hij vertelt de mensen over de Ene God, die het leven wil.

Elia bestrijdt de vereerders van de afgod Baäl.
Zij aanbidden een stenen beeld
en leiden in de naam van Baäl een leven van geweld en hebzucht.
Elia spreekt duidelijke taal:
“Wie valse goden dient, zal ten onder gaan!”
Elia is vurig in zijn spreken
en er volgen tekens uit de hemel,
want donder en bliksem onderstrepen zijn woorden.

Dat zijn de gloriedagen van Elia.
Maar zoals iedere Godzoeker, maakt hij ook andere tijden mee.
Het volk keert zich tegen hem
en de koning noemt Elia “een schandvlek” in zijn land.
Hij moet vluchten om zijn leven te redden en rent de woestijn in.
Dan ziet de profeet het niet meer zitten.
Zijn kracht is op, het vuur lijkt gedoofd, aan de horizon ziet hij een stopbord.
In de beleving van Elia is God ver weg.
Hij gaat onder een bremstruik zitten en zucht:
“Laat me maar sterven, mijn leven heeft geen zin meer!”
Maar juist op het dieptepunt van zijn bestaan,
raakt God zijn profeet aan.
“Sta op, Ik wil dat je leeft!”
Elia zál opstaan en zijn weg vervolgen.
Dwars door de woestijn heen, tot bij de berg Horeb.
Elia heeft veel geleerd op zijn levenstocht.
Hij heeft geworsteld met zichzelf en met zijn geloof.

Maar één ding heeft Elia geleerd.
Wanneer de storm in jezelf is bedaard,
dán kan God pas echt in je leven aan het Woord komen.

De profeet staat boven op de berg
en God trekt langs.
Het bliksemt en dondert,
maar Elia wordt niet bang,
want God is niet in het verwoestend geweld.

Dan scheurt de aarde open en beeft,
maar Elia weet opnieuw:
het is niet God, die je leven laat wankelen en je angstig maakt.

Dan, haast ongemerkt, blaast er een zachte bries.
Een ademtocht zou je kunnen zeggen.
En Elia slaat zijn mantel eerbiedig om zijn hoofd.
Nú is God bij hem … dat weet hij zeker.
God is de levensadem,
de kracht die een mens gaande houdt,
ondanks alles, dwars door de stormen van dit leven heen.
Wanneer Elia later de berg afdaalt, dan wacht hem opnieuw een wereld
met onrecht, geweld en gevaar.
Maar de profeet is een ander mens geworden.
Hij treedt diezelfde wereld op een nieuwe wijze tegemoet.
Hij ademt God in,
voordat hij spreekt in Gods naam.

Wie dat doet.
Wie bidt, luistert, ontvangt,
zal anders spreken, aanhoren en handelen.

Elia mocht dat ervaren,
in de ontmoeting met God, boven op de berg.
Vanaf dat moment weet hij diep van binnen:
God is in mij en bij mij,
En wanneer ik het leven niet begrijp,
dan mag ik bij Hem op adem komen.

Beste mensen,
soms is je leven een voorrangsweg,
soms moet je remmen, zoals ook Elia overkwam
toen hij vastliep in de woestijn.
Zijn weg leidde naar een berg,
dat léék een doodlopende weg.
Maar het werd een opening naar de toekomst,
want hij mocht God ontmoeten.
En dat maakt alles anders …
zo mocht Elia ervaren
en hopelijk ook ieder van ons.

Amen!


Voorbede:

Pr. De profeet Elia mocht God ontmoeten.
 Laten wij bidden dat de Heer ook ons leven zal raken:

Le. Wanneer het stormt in ons leven,
 en niets meer hetzelfde lijkt te zijn.
 Houd ons dan vast, Heer,
 met uw liefde die altijd blijft.
 Laat ons bidden …

Le. Wanneer het bliksemt in ons hart
 omdat woede of onvrede ons leven bepalen.
 Leg dan uw vrede in ons,
 zodat een nieuw begin mogelijk wordt.
 Laat ons bidden …

Le. Wanneer we zoeken naar de zin van ons leven,
 trek dan aan ons voorbij.
 Zodat wij U mogen ontmoeten
 als de levensadem die ons vervult.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Vervul ons met uw Kracht
 die profeten heeft bezield
 en die aanwezig was
 als nooit tevoren
 in Jezus, de Christus, onze Heer.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey