Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Drie-eenheid
6 en 7 juni 2009
 
 

Schriftlezingen:

1. Eerste lezing uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:
"Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan,
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord?
Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u,
en daarbij het leven behouden?
Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk
een volk uit te kiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht?
Erken dan heden en prent het in uw hart:
de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde; er is geen ander.
Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn
en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt."

2. Tweede lezing uit de eerste brief aan de christenen van Rome

Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God.
De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
U hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God tezamen met Christus,
omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

3. Heilig Evangelie volgens Matteüs

De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen.
Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden.
Jezus kwam op hen toe en zei:
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld.'


Verkondiging (preek) van pastoor Bert Mom

Vandaag/gisteren op zes juni, is/was het precies vijfenzestig jaar geleden dat de invasie in Normandië plaatsvond. Deze dag werd D-day genoemd:
het was de beslissende slag van de tweede wereldoorlog.
Vele duizenden jonge mensen sneuvelden op de stranden.
Het anders zo vredige kustgebied droeg de sporen van een harde strijd.
Ergens bij een Frans dorpje stond langs de weg een kruisbeeld.
De armen waren weggeschoten, zodat de Christusfiguur er net zo gehavend uitzag als de mensen die over de weg trokken.
Dat was symbolisch, want in een stukgeslagen wereld sneuvelen niet alleen mensen, maar ook Godsbeelden.
Menigeen zal zich afgevraagd hebben:
“God waarom laat U dit toe? Waar bent U?”
Het zijn vragen waarmee wij worstelen in onmenselijke situaties.
In tijden van oorlog, maar ook van ziekte of tegenslag.
Onze beelden van God lijken soms niet meer te passen bij wat we ervaren.

Een Amerikaanse soldaat gaf zijn antwoord op de vraag waar God is.
Want hij hing een bordje onder dat stukgeschoten kruisbeeld.
De tekst luidde: “Hij heeft geen andere armen dan die van jou”.

Deze woorden sluiten aan bij de boodschap van heel wat Bijbelverhalen.
God is zo groot dat Hij de wereld wil omarmen;
maar Hij wordt ook zo kwetsbaar dat Hij dit samen met ons wil doen.
Alleen hierdoor kan Hij zo dicht bij mensen komen.
Allen zó kan Hij onze pijn en vreugde, onze hoop en angst verstaan en delen.

In de Bijbel is God een bevrijder,
maar Hij roept Mozes om zijn werktuig te zijn.
Hij zegt als het ware: “Ik heb geen andere armen dan die van jou!”

God maakt de armen van Mozes sterk,
wanneer deze voor de Farao staat en vrijheid eist voor zijn volk.
God legt kracht in de armen van Mozes, om het volk bijeen te houden,
op de lange reis door de woestijn.

In Jezus laat God heel uitdrukkelijk zien waar Hij te vinden is.
Want Jezus richt ons hart op kleine, zwakke, zieke mensen.
Hij omarmt hen en zegt tegen ons: “Ik heb jouw armen nodig om hetzelfde te doen!”
Hij ziet de honger van de mensen en zegt:
“Ik heb jouw handen nodig om het brood te delen.”
Hij zegt tegen zijn leerlingen:
“Geven jullie ze maar te eten!”
Jezus ziet het geweld dat de wereld teistert en zegt:
“Ik heb jouw gezonde verstand en goede wil nodig, om vrede te bewaren!”

In een wereld waarin oorlog, lijden en verdriet is, kunnen godsbeelden sneuvelen.
Maar vaak zijn het vooral ónze beelden van God
en niet zozeer de wijze waarop God zichzelf laat kennen.

Want in de Bijbel horen we over God als een Vader,
die uitkijkt naar zijn verloren zoon.
Die met pijn in het hart ziet hoe zijn mensenkinderen elkaar lijden aandoen
en het brood uit de mond roven.
Die na duizend keer vergeven te hebben
nog steeds bereid is om te zeggen: “Kom, we maken een nieuw begin!”

God is de Zoon, mens geworden zoals wij.
Hij werd niet geboren in een paleis, maar in een stal.
Hij groeide niet op in rijkdom, maar in eenvoud.
Hij bouwde niet op macht, maar werd dienaar.
Hij had geen legers om zich te verdedigen, want liefde was zijn enige wapen.
Hij nám niet, maar gáf zichzelf … helemaal … tot op het kruis.


God is de Geest,
die het hart van mensen wil verwarmen.
Die het goede bevestigt
en mensen sterk maakt om te blijven geloven in een nieuwe wereld.
God is de Geest,
die je wil helpen om een ander te verstaan,
om te kijken voorbij grenzen,
om te geloven, om te hopen en vooral om lief te hebben.

Zo komen we God tegen in de verhalen van de Bijbel
en in de traditie, die spreekt over één God,
die zijn wezen toont als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Een God die zo groot is, dat ons verstand erbij blijft steken.
Maar zo nabij wil zijn, dat je Hem kunt ontvangen in je hart.

God wil de wereld omarmen.
Dat deed Hij bij de schepping.
En dat deed Hij opnieuw
toen zijn armen op een kruis werden vastgespijkerd.
Zo groot en zo kwetsbaar is Hij,
en daardoor zo nabij.

De Amerikaanse soldaat op D-Day had het goed begrepen.
God heeft geen andere armen dan die van jou,
om deze gebroken wereld te helen.

Amen!

 

Voorbede

Pr. Bidden wij in Gods Naam:

Le. God, Vader van alle mensen,
 help ons om te begrijpen hoe barmhartig U bent.
 Opdat wij beelddragers kunnen worden
 van uw menslievendheid en trouw.
 Laat ons bidden …

Le. God, Broeder van alle mensen,
 help ons om te leven in  de Geest van Jezus.
 Opdat Hij door onze handen
 deze wereld kan omarmen.
 Laat ons bidden …

Le. God, Geest van leven,
 help ons om in eenheid en verbondenheid
 het aanschijn van deze wereld
 te vernieuwen.
 Laat ons bidden …

Le. God van vrede en gerechtigheid,
 wij gedenken allen die omkwamen
 tijdens de Landingen in Normandië.
 Help ons om hen waardig te gedenken,
 door de vrede te dienen.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, opdat Uw Koninkrijk kome, nu en in eeuwigheid.
 Amen.

 

        
 
 
2020 Parochie Pey