Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag van de Advent (A)
21 en 22 december 2013
 
 

Viering op de vierde zondag van de Advent
met een moment van inkeer en verzoening

Intredelied (O heiland open wijd de poort)

 O heiland open wijd de poort
 en daal omlaag, Gods eeuwig woord,
 die aller mensen redder zijt,
 zo lang voorzegd, zo lang verbeid.

 Besproei ons hart, zo dor en droog,
 met dauw en regen van omhoog.
 Gij zijt het zacht ootmoedig Lam,
 Gij zijt de leeuw uit Juda’s stam.

Begroeting (pastoor)

+  In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.

Moge de vrede van de komende Heer met u allen zijn.
Van harte welkom op deze vierde zondag van de Advent.
Nog enkele dagen en dan vieren wij het Feest van de geboorte van Jezus.
Het is een goed gebruik om je daarop voor te bereiden.
Om je hart te maken tot een kribbe
waarin het Kind van belofte geboren kan worden.

Deze Viering is een uitnodiging
om te luisteren naar de stem van je geweten,
naar wat goed was, wat beter kon
en wat verkeerd ging.
Zodat we open kunnen staan voor de komst van God.


Een gedachte ter inleiding

Vandaag vertelt het Evangelie ons over een droom.
Joseph slaapt onrustig,
want zijn verloofde Maria verwacht een kindje.
Hoe is dat in Godsnaam mogelijk?

Het was niet de eerste keer
en ook niet de laatste keer
dat Gods plannen mensen uit hun slaap hebben gehouden.

Heersers, zoals Herodus
hebben gevreesd
dat hun macht zou moeten wijken.

De vrouw van Pilatus droomde over Jezus,
dat haar man
een rechtvaardig mens dreigde te doden.

Maar Gods plannen hebben mensen ook
op een andere wijze uit hun slaap gehouden.
Gods droom maakte velen wakker.
En wie verstaat wat Hij ons te zeggen heeft,
die staat op en gaat nieuwe wegen.

Zo zal het ook Jozef uit Nazareth doen.
Hij droomt dat het Kind van Maria
komt om de wereld te redden.
Dat God met Hem en met ons zal zijn.

Wanneer Joseph wakker wordt,
dan staat hij op, om de weg van God te gaan.
Om toekomst te vinden bij het Kind dat verwacht wordt.

Het vierde Adventlicht wordt ontstoken

Lied (O heiland open wijd de poort)

O morgenstond, zo lang verbeid,
o zon van algerechtigheid,
de dag breekt aan, de nacht is om:
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom!

Openingsgebed

Verborgen God, Gij kent ons,
Gij weet hoe blind wij kunnen zijn voor uw nabijheid,
hoe ver van U verwijderd.
Onthul ons uw aanwezigheid,
breng ons tot de overgave van het geloof
en roep ons tot de gemeenschap
van Jezus Christus, onze Heer,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Eerste Lezing uit de Profeet Jesaja

Tussenzang (nu daagt het in het Oosten)

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

De zonne voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig Licht!

Evangelie volgens Mattheus 1, 18-24

Gods droom over de mens

Een mens vroeg: “God, hoe kan het nu, dat U mij roept?
Hebt U ooit mijn handen gezien?
Mijn begerige ogen? Mijn gesloten oren? Mijn zwakke schouders?
Mijn dwarse voeten? Hoe zou ik u kunnen dienen?”

Sprak God met een lichte verontwaardiging:
“Maar mens toch, sinds wanneer zijn je handen van jou?
En je voeten, je oren en je ogen?
Heb ik je handen niet gegeven om in mijn naam te troosten?
Je voeten om nieuwe wegen te gaan, je oren om te luisteren
en je hart om zich te openen?”

Nu ging de mens onder een boom zitten en keek naar zijn open handen,
volgde de blik van zijn nieuwsgierige ogen, telde het onrustige kloppen van zijn hart.

Toen kwam er een klein meisje voorbij,
dat struikelde over een steen en viel.
Het huilde om een schram op haar knie en om een scheur in haar kleding.

De mens stond haastig op en zette het kind op haar voeten.
Zijn handen droogden haar tranen,
zijn mond sprak troostwoorden.
Het kind glimlachte en zijn hart lachte mee.

En toen knikte de mens en zei:
“God, misschien gaat het toch wel! Hier ben ik.”

Gewetensonderzoek

Pr. Omdat we onze ogen en ons hart soms sluiten voor Gods droom,
omdat we zijn woorden niet altijd verstaan
en zijn wegen niet willen bewandelen, daarom onderzoeken wij ons geweten:

Pr. Ik ben een mens met ogen …
Jezus keek naar de mensen en werd door medelijden bewogen.
Hoe zit het met mijn blik richting een ander?
Ben ik soms snel in mijn oordeel?
Kijk ik meer naar buitenkant, dan naar binnenkant?
Zie ik de nood van anderen, of loop ik hen voorbij?
Zie ik God in de geschiedenis, in deze wereld, in mijn leven?
Omdat ik mijn ogen niet altijd goed gebruik,
was er minder geluk en vreugde in mij, bij anderen, in de wereld.
Daarom bidden en zingen wij …

Al. Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Pr. Ik ben een mens met oren …
Probeer ik te verstaan wat God van mij verwacht?
Hoor ik zijn stem in een vraag om hulp?
Waarvoor gebruik ik mijn oren?
Hoor ik alleen mezelf, mijn mening, mijn waarheid?
Kan ik luisteren naar anderen?
Snoer ik anderen de mond in plaats van te luisteren?
Hoor ik ook het positieve?
Kan ik luisteren naar God?
Omdat ik mijn oren vaak niet gebruik volgens Gods bedoeling
was er minder geluk en vreugde in mij, bij anderen, in de wereld.
Daarom bidden en zingen wij …

Al. Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Pr. Ik ben een mens met handen …
Probeer ik te leven met open handen?
Of zijn mijn handen toegeknepen vuisten geworden?
Waarvoor gebruik ik mijn handen?
Kunnen ze delen en geven?
Steek ik mijn hand uit om een ruzie bij te leggen?
Neem ik de uitgestoken hand van een ander aan?
En hoe vaak vouw ik mijn handen om te bidden?
Omdat ik mijn handen vaak niet gebruik volgens Gods bedoeling
was er minder geluk en vreugde in mij, bij anderen, in de wereld.
Daarom bidden en zingen wij …

Al. Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Pr. Ik ben een mens met voeten …
Waarvoor gebruik ik mijn voeten?
Dienen ze om op mijn eigen eiland rond te wandelen?
Of dienen ze om naar anderen toe te gaan?
Trap ik anderen tegen de schenen?
Gebruik ik mijn voeten
om een eenzame mensen te bezoeken?
Ben ik bereid om op reis te gaan, samen met anderen naar God?
Omdat ik mijn voeten vaak niet gebruik volgens Gods bedoeling
was er minder geluk en vreugde in mij, bij anderen, in de wereld.
Daarom bidden en zingen wij …

Al. Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Pr. Ik ben een mens met een hart …
Echt zien doe je met je hart.
Echt luisteren je met je hart.
Echt handelen doe je met je hart.
Echt op weg gaan doe je met je hart.
Hoe is mijn hartslag?
Wat leeft er in mijn hart?
Is mijn hart hard geworden?
Waarvoor gebruik ik mijn hart?
Kan ik hartelijk zijn?
Leef ik met een zuiver hart?
Kan ik iemand een hart onder de riem steken?
Geloof ik van harte
dat God het kloppend hart van deze wereld is?

Omdat ik mijn hart vaak niet gebruik volgens Gods bedoeling
was er minder geluk en vreugde in mij, bij anderen, in de wereld.
Laten we daarom één van hart
de schuldbelijdenis bidden …

Al. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen,
 dat ik gezondigd heb ik woord en gedachte, in doen en laten,
 door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
 Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd,
 alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters,
 voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Pr. Indien u bereid bent om Gods ontferming te ontvangen
 dan wil ik u vragen om uw hoofd te buigen, als een teken daarvan.

 Moge de Almachtige God zich over u ontfermen,
 moge Hij uw zonden vergeven
 en u geleiden naar het eeuwige leven.

Al. Amen.

Na de teksten volgt een gezongen gebed

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein
naar lijf en ziel herboren zijn.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

De gebruikelijke orde van dienst wordt nu verder gevolgd vanaf de voorbede

Voorbede

Pr. Eeuwige God, met vreugde in ons hart bidden wij tot U:

Le. Wij bidden U voor allen die oprecht proberen
 uw Wil te doen.
 Geef dat zij uw vrede bekendmaken
 tot aan de uiteinden van de aarde.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden U voor allen die zich erop toeleggen
 uw Woord te verstaan.
 Geef dat zij uw stem doen klinken
 tot aan de uiteinden van de aarde.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden U voor allen die ernaar streven
 uw Belofte gestalte te geven.
 Geef dat zij uw heil belichamen
 zodat het de wereld zal vervullen.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij
 in de vreugdevolle verwachting
 van de komst van Jezus Christus,
 uw Zoon en onze Heer.
 Amen.


Slotgebed

God, als wij U zoeken,
zijt Gij ons reeds nabij
en midden onder ons aanwezig.
Doe onze hoop herleven
in Hem die wij hebben herkend
bij het breken van het brood.
Wek ons vertrouwen
dat Gij zijt:
God-met-ons,
in Christus onze Heer.
Amen.

Slottekst (de droom van Jozef)

Wat zal er worden van dit kind?
Zijn komst is zo’n wonderlijk gebeuren.
Valt hier Gods adem te bespeuren,
zo onbevattelijk als de wind?

Er dwarrelen beelden door mijn droom:
over hoop die licht ontsteekt
en vrede die door grenzen breekt,
een nieuwe lente, een levensboom.

Zo zal hij zijn, Gods eigen zoon:
een kind van licht, uit Licht geboren.
Meer dan duizend engelenkoren
vertelt over Hem deze ene droom.

Zegenen van de Jezusbeeldjes (Klein Rituale blz. 334, nr. 846)

Zending en zegen

Slotlied (melodie “Nu zijt wellekome”)

Jezus Christus welkom, welkom met uw Licht,
geef deze oude aarde een nieuw gezicht.
Welkom bij de mensen
die zich warmen aan elkaar,
zich met U verbinden,
ook in het nieuwe jaar.
Kyrieleis.

Wijs ons welke wegen, goed zijn om te gaan;
dat wij elkaar bewegen om op te staan.
Telkens als uw Licht verzwakt,
verduisterd wordt, gedoofd,
leer ons dan te schijnen,
dat men opnieuw gelooft:
Kyrieleis. 

        
 
 
2021 Parochie Pey