Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pinksteren
30 en 31 mei 2009.
 
 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea
en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte
en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen,
Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.'

Preek (verkondiging)

In de wapenschilden van heel wat landen kom je gevaarlijk uitziende dieren tegen.
We kennen de Nederlandse leeuw die zijn klauwen uitslaat en zijn tanden laat zien,
net zoals de Vlaamse leeuw dat doet.
In het wapen van de Verenigde Staten en Duitsland wordt een adelaar afgebeeld,
die zijn schaduw werpt over de wereld onder hem.
Soms drukt de Russische beer de kracht uit van dat volk of wordt de Chinese draak afgebeeld.

Maar in geen enkel wapenschild kom je de duif tegen.
En dat is opvallend.
Wanneer een land zich wil presenteren, dan worden telkens weer symbolen van macht en uiterlijke kracht gebruikt.

En toch bestaat er ook een heel andere kracht, die mensen innerlijk sterk maakt.
Dat horen wij op dit Pinksterfeest.
Want vandaag wordt er verteld over de Heilige Geest, over de kracht van God.

Wanneer je afbeeldingen ziet van die Geest van God, dan valt er iets op.
Je ziet dan geen adelaar, geen leeuw en geen beer.
Het teken voor Gods Kracht is namelijk een duif.

En het is prachtig dat juist dat dier prijkt boven het koninkrijk van God.
We stellen Gods kracht niet voor als een leeuw, die je al van verre hoort brullen.
Ook niet als een adelaar die krijsend het luchtruim verovert.
Nee … Gods Geest lijkt veel meer op een duif.
Je moet goed opletten, wanneer je een duif wilt zien aankomen.
Het is nodig om je ogen open te houden.

Alleen wie het wil zien, die zál het zien: hoe Gods Kracht werkt in en rondom ons.

Gods Geest is een Geest van kracht, jawel.
Maar die kracht wordt tastbaar in liefde, in mededogen, in moed
en het verlangen om het goede te doen.

God heeft geen gebrul nodig zoals dat van de leeuw.
Want in onze wereld worden al veel te veel mensen overschreeuwd door het gebrul van de machtigen.

God hoeft ook niet zoals de adelaar te krijsen, om te betogen dat Hij het luchtruim beheerst.
Ook dat horen we in deze dagen al teveel,
wanneer wereldmachten elkaar willen overtroeven met militaire macht.

Het koninkrijk van God begint heel anders.
Daarvan vertelt de duif als symbool van vrede en van innerlijke kracht.
Want daar waar twisten worden bijgelegd, daar waait een goede Geest.

Waar een traan wordt weggeveegd,
verdriet wordt gedeeld en fouten vergeven;
daar wordt de wereld geheeld en waait Gods Geest.

Waar vriendschap en begrip sterker is
dan de grenzen tussen volkeren of religies.
Daar kan Gods Geest aan het woord komen.

We ervaren de Kracht van God, waar het Pinksterfeest opnieuw gebeurt.
Waar gewone mensen naar buiten treden, net zoals eens de apostelen.
Waar mensen niet wegkruipen in hun eigen wereldje,
maar laten zien dat ze iets goeds te delen hebben.

De Geest van God kun je horen, wanneer wij elkaar niet overstemmen,
maar proberen te verstaan, zoals het lang geleden gebeurde in Jeruzalem.

Pinksteren is vooral een positief feest.
We vieren dat God vertrouwen in ons heeft,
dat Hij iets ziet in ons en in onze mogelijkheden.

En wij mogen in diezelfde Geest vertrouwen hebben in de toekomst.
Door te blijven geloven in de toekomst.
Door meer aandacht te hebben voor de zachte vleugelslag van de duif,
dan voor het gegrom van leeuwen en beren.

Zoals een gebed uit de Filippijnen het verwoordt:

Het is niet waar
dat deze wereld en haar bewoners gedoemd zijn
te sterven en verloren te gaan.
Dit is de waarheid:
er kan toekomst zijn voor de kinderen van deze aarde.

Het is niet waar
dat we maar moeten aanvaarden dat er onmenselijkheid is,
onrecht, honger en geweld.
Dit is de waarheid:
onze God vraag ons om tranen af te wissen,
honger te stillen en niemand te laten vallen.

Het is niet waar
dat we met lege handen staan
in een wereld vol kwade machten.
Dit is de waarheid:
God geeft ons kracht
wanneer wij Hem zoeken, midden in deze wereld.

Laten we daarom uitzien naar Gods Kracht,
laten we blijven dromen, hopen, geloven.
Maar laten we op dit Pinksterfeest vooral één ding doen,
namelijk beginnen!
Dan is de zachte vleugelslag van de Geest heel dichtbij.

Amen!

 

Voorbede op het feest van Pinksteren:

Met Pasen werd de Paaskaars ontstoken,
als een teken van Jezus die verrezen is en leeft in ons midden.
Deze kaars heeft de hele Paastijd gebrand.
Vandaag, met Pinksteren, zal het licht van de Paaskaars gedoofd worden.
Maar het Licht van Jezus wil blijven schijnen … door ons.
Daarom ontsteken wij zeven lichten,
die vertellen over de Gaven van Gods Geest.

1. Geef ons uw Geest van wijsheid, God, opdat wij leven in uw Licht.        (kaarsje)

2. Geef ons uw Geest van verstand, opdat wij kiezen voor wat goed is.      (kaarsje)

3. Geef ons uw Geest van inzicht, opdat wij uw bedoeling met de aarde verstaan.     (kaarsje)

4. Geef ons uw Geest van sterkte, opdat wij volharden in het goede.      (kaarsje)

5. Geef ons uw Geest van ontzag, opdat wij respect hebben voor ieder  mensenleven.       (kaarsje)

6. Geef ons uw Geest van kennis, opdat wij groeien in geloof.       (kaarsje)

7. Geef ons uw Geest van liefde, God,
 opdat wij U beminnen boven alles en onze naaste als onszelf.      (kaarsje)

Kom Heilige Geest,
wijs ons de weg, in het voetspoor van Jezus,
opdat zijn licht in ons zal schijnen.  (de paaskaars wordt gedoofd)

 

        
 
 
2022 Parochie Pey