Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
15 september 2013
 
 

Deze viering bij de Mariakapel van Schilberg werd verzorgd vanuit de parochie Pey (tijdens de viering werden de nieuwe uniformen van de Fanfare gezegend)

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit het Eerste Boek Koningen (de roeping van Elisa)
Evangelie volgens Lucas (de roeping van Maria)

Verkondiging (preek):

Vandaag worden de uniformen van de fanfare gezegend.
Wanneer zo’n gezelschap in het nieuw gestoken wordt,
dan gaat daar heel wat discussie aan vooraf.
Welke kleur wordt het? Wel of geen pet?

Het uniform van een vereniging verdient aandacht,
omdat je samen goed voor de dag wilt komen.
Zodat het als gegoten zit bij iedere muzikant
en bij het geheel.

Ook in Bijbelse tijden werden mensen bekleed,
om iets uit te drukken.
We hoorden het vandaag in de Eerste Lezing.
De profeet Elia is op zoek naar een medestander,
die in de toekomst zijn werk kan voortzetten.
En dan ziet hij op het land een jonge man die achter de ploeg loopt.
Elia spreekt geen grote woorden,
maar hij werpt zijn profetenmantel over de schouders van de jonge Elisa.
Elisa wordt bekleed met dezelfde bezieling
waaruit de profeet leeft.
Vanaf dat moment wordt de boer zelf een profeet.
Hij maakt van het houten juk een vuurtje,
slacht zijn ossen en geeft het vlees aan de andere werkers op het land.
En dan gaat hij met Elia op weg.
De boer draagt de profetenmantel.
vanaf dat moment zal hij Gods Woord zaaien en oogsten.

Ook Maria wordt vaak afgebeeld met een mantel.
Je ziet het al bij eeuwenoude madonna’s,
dat zij haar mantel beschermend uitspreid over vele mensen.
Onder die mantel zijn hoogwaardigheidsbekleders en bisschoppen gekropen,
maar ook eenvoudige lieden, zieken, armen en kinderen.
Het laat denken aan de profetenmantel,
die een teken was van de zending door God.
Een beschermend kledingstuk,
symbool van geborgenheid en eenheid.

Aan het begin van de roeping van Maria,
wordt zij overvallen door de woorden van de engel.
Het valt haar koud op het dak,
Wanneer ze hoort dat ze moeder van de Verlosser moet worden.

Maar de engel slaat als het ware een mantel om haar schouders.
“De heilige Geest zal je omhullen
en Gods kracht zal je omgeven!”

Vanaf dat moment heeft Maria de kracht om “Ja” te zeggen,
om Gods avontuur te laten gebeuren.
“Mij geschiede naar uw woord” … zo horen we haar zeggen.

De heilige Geest zou haar omhullen
en Gods kracht zou haar omgeven!

Net zoals de profeet dat deed, legt Maria haar mantel om de schouders van mensen,
terwijl ze troost, helpt, dankbaar maakt, voor ons bidt.
Zo was ze er op haar aardse levensweg,
om kraamhulp te bieden aan haar nicht Elisabeth,
om Jezus te begeleiden op al zijn wegen,
om de apostelen bijeen te houden.

De kerk is haar al snel “moeder” gaan noemen,
omdat zij in Maria een voorbeeld zag van liefde en goedheid,
van trouw en geloof.
Velen zijn door de eeuwen heen naar haar gegaan,
om de weg naar Jezus te vinden.

Zo verwoordt het ook een gebed tot de Sterre der Zee:
“Laot mich onger eure mantel kroepe!” 

Maria met haar uitgespreide mantel is ook in onze tijd een sprekend beeld.
Want in een samenleving die soms zo hard en afstandelijk lijkt,
hebben we mensen nodig bij wie je thuis kunt komen,
die je geborgenheid schenken, onder wiens mantel je kunt kruipen.

We gebruiken dat beeld voor degenen die een oudere of zieke verzorgen.
We spreken van mantelzorg.
Het is een stille kracht in onze samenleving,
vaak ook een grote opgave,
dat mensen zoveel hart hebben voor een ander,
dat ze als een mantel om de schouders van hun naaste zijn.

Die levenshouding maakt een samenleving, een parochie, een vereniging
tot een plek waar je thuiskomt.
Wanneer je af en toe onder elkaars mantel kunt kruipen,
wanneer je de profetische mantel draagt en onrecht uitbant,
wanneer je je laat roepen, zoals Elisa en Maria.

In een hedendaags Marialied wordt het prachtig verwoord:

Lieve Maria, u wordt niet vergeten.
Wij hebben van u een eigentijds beeld.
Vrouwe van de mantelzorg, mag u van ons heten.
Weet u, dat u zó ons aller hart steelt?

 Amen!


Zegening van de uniformen:

God,
wij bidden om uw zegen
over onze fanfare,
over de muziek die gemaakt wordt,
over de vriendschap die gedeeld wordt.
Zegen de uniformen die spreken van toewijding
aan muziek, gemeenschap en aan U.
Dat zij gegoten zitten, als een mantel van zorg.
En dat alle leden van de fanfare
mogen schuilen onder de mantel van Maria.
Amen.


Voorbede:

Pr. Stemmen wij ons leven af op Maria en bidden wij:

Le. Heer, zegen de gemeenschap van de kerk,
 dat het voorbeeld van Maria
 haar maakt tot een liefdevolle moeder,
 die zorg heeft om haar kinderen.    
 Laat ons bidden …

Le. Heer, bemoedig de parochies
 die de weg naar elkaar bewandelen.
 Dat wij vreugde vinden in de samenwerking
 zoals tijdens de ontmoeting van Maria en Elisabeth.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, zegen allen die zorg dragen
 voor de kapel van Schilberg.
 Dat Maria hen blijft inspireren
 om deze heilige plek in ere te houden.   
 Laat ons bidden …

Le. Heer, wij bidden voor allen
 die in dit octaaf verbondenheid hebben geproefd.
 Help ons om die goede ervaring
 vast te houden.      
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)      
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Maria,
 die ons de weg wijst naar Jezus
 onze Heer.
 Amen.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey