Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
14de zondag door het jaar B
7 en 8 juli 2012
 
 

Schriftlezing:

Mattheus 10, 17-22

Verkondiging (preek):

Op weg naar de komende verkiezingen,
treden politici en partijleiders in het voetlicht.
Ze promoten hun gedachtegoed,
kraken tegenstanders af
en proberen zelf de uitstraling van een winnaar te hebben.
Steeds belangrijker wordt de vraag:
“Hoe kom ik over?”

Menige politicus heeft een deskundige,
die hem influistert hoe hij mensen kan bewerken.
Of de minister een stropdas moet dragen om vertrouwen te wekken bij het bedrijfsleven,
of dat hij juist met een open hemd jeugdig overkomt bij jongere kiezers.
Of hij populair moet spreken, of juist heel degelijk.
En dat alles vanuit de vraag:
“Hoe kom ik over?”

Er wordt gesproken over “het charisma” van een politicus,
Je zou er haast door vergeten,
dat het moet gaan
om wie je bent,
wat je te zeggen hebt,
welke idealen je bezielen
en welke weg je zult gaan.

Vandaag hoorden wij een Bijbelverhaal over Jezus.
Wanneer God zijn gezicht wil laten zien,
dan klinkt niet de vraag “Hoe kom Ik over?”
God komt niet in pracht of praal.
God heeft geen macht nodig, geen groot vertoon.

Want Hij komt tot ons als een man uit Nazareth,
die opgroeide in de straten van een klein stadje,
in het huis van de timmerman.
Een jongeman uit een gewoon gezin, met een adres en een beroep,
zó spreekt God tot ons.

De mensen uit Nazareth hebben de grootste moeite om dat te zien.
Zij zijn er niet aan toe om God te ontmoeten in wat eenvoudig
en goed is.
Zij willen niet horen wat Jezus in gewone taal vertelt.
Zij willen niet zien wat Hij voor de allerarmsten doet.

Bij Jezus telt niet de vraag “Hoe kom Ik over?”
Maar “Wat heb Ik te zeggen?”
Jezus heeft geen grote show nodig,
want na ieder wonder dat Hij verricht volgen de woorden:
”Hij gelastte hen om niemand hierover te vertellen!”

Jezus is één met de Woorden die Hij spreekt.
Hij noemt dat zijn Blijde Boodschap.
Jezus spreekt over liefde … en vergeeft zijn tegenstanders.
Jezus vertelt over hoop … en legt zijn arm om iemands schouders.
Hij pakt zichzelf of anderen niet in, maar is oprecht.
Hij is één met de Boodschap, dat God om ons bekommerd is.

Jezus had geen grote attributen.
Hij nam een stukje brood en verbond daar voorgoed zijn leven aan.
Hij laat zijn gelaat zien,
door te verwijzen naar mensen die nauwelijks iets betekenen.
Wat je aan hen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan, zo zegt Hij.

De mensen uit Nazareth hadden moeite om dat te verstaan.
Om te begrijpen dat God zo dichtbij kan zijn.
Je moet die mensen van Nazareth daar niet te snel om veroordelen.
Want ook voor ons kan het moeilijk zijn
om het gelaat van God te zien
in de kansarme,
in de vreemdeling,
in de zonderlinge man uit onze straat,
in het onpopulaire meisje in school.

Jezus stapte juist naar hen toe.
Bij Hem telde niet hoe andere mensen dáárover dachten
of hoe Hij over zou komen bij de goegemeente.
Bij Jezus telde wat Hij te zeggen had:
de Goede Boodschap die voor ieder mens bestemd is.

Jezus heeft echt iets te zeggen,
want in Hem komt God aan het woord.

Zoek je buitenkant, vertoon of een show,
dan heeft Jezus je weinig te bieden.
Dan zul je teleurgesteld afdruipen,
zoals menigeen in Nazareth dat deed.
Daardoor kon Jezus in hun midden nauwelijks een wonder verrichten.

Maar wil je horen wat Hij te zeggen heeft
en zoek je zijn Aanschijn in dat van je medemens,
dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit,

want dan kan God aan het woord komen …
ook in jóuw leven.

Amen!

Geloofsbelijdenis:
 
Pr.:  
Het geloof van mensen
is de basis waarop Jezus zijn Koninkrijk kan bouwen.
Laten wij Hem daarom onze geloofsbelijdenis aanbieden:

Allen:   
Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
van daar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden,
ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey