Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pinksteren
26 mei 2012
 
 

“Laudate omnes gentes”

Pinksterviering
op 26 mei 2012
als afsluiting van het jubileumjaar

Ter inleiding

een jaar geleden openden wij het jubileumjaar,
we hebben met vele activiteiten en vieringen
het 150-jarig bestaan van onze parochie gevierd.
Maar vooral waren er veel ontmoetingen,
biddend, zingend, fietsend, wandelend,
herdenkend, bezinnend, spelend, musicerend.
Zo zijn we elkaar tegengekomen, een jaar lang.

Vandaag sluiten we het jubileumjaar af met een ontmoetingsfeest.
Het is Pinksteren
en we horen het verhaal van mensen die naar buiten treden,
die elkaar en de wereld iets te zeggen hebben.
Pinksteren is het feest van gelovige verbondenheid,
van grenzen die verdwijnen,
van mensen die elkaar verstaan,
ook al spreken ze verschillende talen
en komen zij uit verschillende culturen.
Zoals op het eerste Pinksterfeest waarvan de Bijbel vertelt,
zult u het Goede Nieuws van Jezus horen in vele talen.
Maar wanneer u het boekje volgt, kunt u alles verstaan.
De zang wordt verzorgd door de drie parochiekoren.
Ik wens u allen een inspirerende Viering toe.

Openingtekst in het Kirundi (taal van Burundi)

Zusters en broeders,
open uw hart,
open uw ogen,
open uw mond.
De Geest van God
heeft ons geroepen
om te getuigen,
om te vieren,
om te delen.
Houd elkaar vast,
want onze God houdt ons allen vast.

Gebed (in het Russisch)

Trouwe God,
vervul ons met uw Geest
opdat ook onze mond
uw taal zal spreken,
vandaag op dit Pinksterfeest
en alle komende dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Eerste Lezing door een Surinaamse vrouw

Verkondiging (preek):

Een jaar geleden werd het parochiejubileum geopend tijdens de Pinksterviering.
Alle teksten, gebeden en liederen werden uitgesproken in het Peijer-dialect.
Nu is een van de mooiste woorden in onze Limburgse taal,
het woord “verstaon”.
Wanneer mensen “zich verstaon”,
dan verstaan ze niet alleen wat een ander zegt,
ze begrijpen elkaar ook, ze voelen elkaar aan, ze hebben iets gemeenschappelijks.

Dat is wat een maatschappij
en ook de kerk
in onze tijd hard nodig heeft.
Mensen die elkaar verstaan,
die elkaar iets te zeggen hebben,
omdat zij spreken vanuit een ideaal, een bezieling.
Dat bouwt  bruggen.

Nu is dat niet altijd eenvoudig.
De leden van de eerste kerkgemeenschap hadden het moeilijk om elkaar te verstaan
en helemaal om zich verstaanbaar te maken in de wereld om hen heen.
Wanneer Jezus aan het kruis gestorven is,
dan zijn de apostelen leeg en verloren,
ze wéten niet hoe het verder moet.
Daarom kruipen ze weg,
in binnenkamertjes,
verstopt in de stad Jeruzalem.
En ook wanneer Jezus uit het graf is opgestaan,
weten ze niet hoe het verder moet.
Zijn woorden maken hen onrustig,
blij en verdrietig te gelijk,
want ze weten echt niet wat hun plaats is in de samenleving.

Maar dan wordt het Pinksteren.
De bange leerlingen zitten er eerst nog verloren bij,
totdat de Geest van God komt.
Die kracht van God verandert iets … in hen.
Want de leerlingen beginnen te spreken over Jezus,
ze doen wat Hij heeft voorgedaan.
Ze kruipen niet weg achter een veilige deur,
maar gaan naar buiten:
om te spreken,
te troosten,
goed nieuws te brengen,
nabij te zijn,
om te bidden
en de helpende hand te bieden.

En ineens verstaan de apostelen elkaar
omdat zij de Boodschap van Jezus met elkaar delen.
Ze “verstaon zich”,
ze hebben elkaar iets te zeggen.
Woorden van hoop, geloof en liefde
zorgen ervoor dat de kerk geboren wordt.

Zo gaan ze naar buiten,
naar die wereld die vaak zo anders leeft,
die zo bedreigend of oppervlakkig kan lijken.
Maar wanneer de apostelen vertellen wat hen raakt,
wanneer ze naar buiten treden,
dan blijkt dat ze verstaan worden.
Dat die wereld om hen heen als het ware zit te wachten
op diepgang, op hoop en troost.

De mensen staan verbaasd.
Want de bezieling van die apostelen gaat voorbij de grenzen van talen en volkeren.
Volksgenoten en vreemdelingen verstaan elkaar,
ze blijken elkaar iets te zeggen te hebben,
ze spreken samen de taal van geloof, hoop en liefde,
die alle grenzen overbrugt.

Vandaag de dag voelt de kerk zich net zoals die apostelen,
die verloren liepen in de wereld om hen heen,
die niet wisten waar en hoe te beginnen.
Maar ook nu wordt er kerk geboren,
waar mensen elkaar ontmoeten,
om de Boodschap van Jezus te delen,
om troost te brengen,
te bemoedigen,
om het nieuwe leven van een kind te vieren,
om de liefde van een bruidspaar te zegenen,
om een zieke te zalven
of een dode uit handen te geven.

Ook nu wordt de kerk geboren,
waar mensen elkaar ontmoeten,
waar vragen mogen klinken
en antwoorden gezocht worden.
Waar grenzen worden doorbroken,
omdat mensen elkaar kunnen verstaan.
In een samenleving waarin culturen en talen tegenover elkaar geplaatst worden,
vieren wij vanavond dit Pinksterfeest,
met vele talen en culturen.
Want dát is kerk-zijn:
elkaar verstaan,
elkaar zien als kinderen van de Ene God,
elkaar verrijken vanuit de verscheidenheid,
en samen de deur openen naar de toekomst.

Beste mensen,
het jubileumjaar eindigt vandaag.
Maar de vele ontmoetingen, vieringen,
en momenten van bezinning van het afgelopen jaar,
die wijzen ons de weg naar morgen.

Det veer oos verstaon,
dat we elkaar verstaan en begrijpen,
dat we hoop delen,
geloof aanreiken
en liefde tonenm
dat is de basis
van een hartelijke kerk.
Een kerk die toekomst heeft!

Amen!

Voorbede:

Pr.  Zoals op het Eerste Pinksterfeest,
  zullen vandaag vele talen klinken
  terwijl gebeden wordt om de gaven van de Geest.
  Telkens zal een kaars worden ontstoken
  met het vuur van de Paaskaars.

Portugees: Kom heilige Geest,
  schenk ons wijsheid,
  zodat wij in deze ingewikkelde wereld
  onze weg vinden
  als volgelingen van Jezus.

Allen:  Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
  Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Pools:  Kom heilige Geest,
  schenk de gave van verstand
  aan de leiders van de wereld,
  zodat zij verstandige keuzes maken
  en de vrede bewaren.

Allen:  Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
  Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.

Indonesisch: Kom heilige Geest,
  schenk ons de gave van inzicht.
  Dat wij inzien hoe ons kleine leven
  een deel kan worden van het grote plan  van God.

Allen:  Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
  Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Duits:  Kom heilige Geest,
  schenk ons de gave van kracht.
  Dat wij niet bang zijn voor de toekomst,
  maar vol hoop
  naar morgen kijken.

Allen:  Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
  Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.
 
Spaans (Equatoriaal Guinee):
  Kom heilige Geest,
  schenk ons de gave van kennis.
  Maak ons verstand helder
  zodat wij de problemen van deze tijd
  kunnen oplossen.

Allen:  Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
  Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Russisch:  Kom  heilige Geest,
  schenk ons de gave van respect,
  zodat wij vol eerbied zorgen
  voor de wereld waarin wij leven.

Allen:  Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
  Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.

Kirundi:  Kom, heilige Geest,
  schenk ons de gave van
  liefde voor de Naam van God.
  Zodat wij leren
  om steeds meer van God te houden
  want Hij is de Bron van alle liefde.

Allen:  Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
  Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Pr.  Het Licht van Pasen
  is overgegaan in het Licht van Pinksteren.
  Dankzij de Heilige Geest
  wil Jezus zijn Licht
  in ons leven laten schijnen.
  Daarom wordt de Paaskaars nu gedoofd.

Onze Vader in het Armeens

Vredewens:

Portugees: Ik wens u vrede
  als een brug
  tussen de hemel en de aarde.

Spaans:  Ik wens u
  een hart vol vrede
  als een geschenk van God

Pools:  Vrede zij met u
  en met alle mensen
  van goede wil.

Slotgedachte (in het Duits)

Er moet warmte van ons uitgaan,
het moet de mensen goed gaan
in onze nabijheid
en zij moeten kunnen voelen dat dit voortkomt
uit onze verbondenheid met God.

Zending en zegen:

Ga in de kracht die u gegeven is,
ga in eenvoud,
in vriendelijkheid,
als mensen die “zich verstaon”,
op zoek naar uw naaste
en op zoek naar de ene God
die ons allen bemint:

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.


Overzicht van de jubileumactiviteiten rond het 150-jarig parochiejubileum:

Van Pinksteren 2011 tot en met Pinksteren 2012 vierden wij het 150-jarig bestaan van onze parochie met vele activiteiten. Dank aan ieder die medewerking heeft verleend aan een jaar vol bijzondere momenten, vieringen en ontmoetingen.

• Gezinsviering in het Peijer dialect
• Wandeltocht
• Fietstocht
• Vieringen van zalving en zegening
• Inzegening monumentje voor gestorven kinderen
• Ceciliaviering met parochiekoren
• Viering met zanggroep Alegria
• Barbaraviering
• Herdenkingsdienst voor in de oorlog omgekomen medeparochianen met aansluitend klankbeeld
• Rondleidingen in het bunkercomplex
• Viering met parochianen van Pergamijn in de Abdijkerk
• Concert Meerssens Mannenkoor
• Bezinningsavonden over Bijbelse ontmoetingsverhalen
• Oecumenische Viering
• Viering en spel in samenwerking met Scouting
• Multiculturele slotviering
• Vrijwilligersavond

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey