Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde zondag in de Veertigdagentijd (B)
14 en 15 maart 2009
 
 

Eerste lezing uit het boek Exodus

Toen sprak God al de woorden die hier volgen.
`Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.
Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer,
want Ik, de Heer uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen,
tot de derde en vierde generatie.
Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.
U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken,
want de Heer laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.
Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten.
Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan zult u geen enkele arbeid verrichten:
uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,
uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont.
Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee
en al wat ze bevatten gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend
en tot een heilige dag gemaakt.
Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen. U zult niet stelen.
U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.'

Tweede Lezing uit het Evangelie volgens Johannes

Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem
en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen
en geld zat te wisselen.
Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep
en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij.
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.
En tegen de duivenverkopers zei Hij:
`Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!'
Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:
`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?'
Jezus gaf hun ten antwoord:
`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!'
Daarop zeiden de Joden: `Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?'
Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.
Toen Hij verrezen was uit de dood
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,
en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest
kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam
bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte.
Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, omdat Hij ze allemaal kende:
niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.


Verkondiging (Preek)

De afgelopen week zat ik met een familie rond de tafel, om een uitvaart voor te bereiden. De gedachten van de kinderen gingen terug naar vroeger; ze vertelden over hun moeder en zeiden:
“Mam was er altijd!”
Wanneer we vroeger uit school kwamen, dan had ze ’s morgens zo hard  gewerkt, zodat ze heel de middag tijd voor ons had!”

Mam was er altijd … die herinnering is de kinderen nu nog steeds dierbaar.
Dat zullen ze nooit vergeten.
Als kind is het heel anders thuiskomen, wanneer je weet dat iemand op je wacht!

Die ervaring dreef ook Jezus naar de Tempel in Jeruzalem.
Jezus wist dat God zijn Vader daar op Hem wachtte.
Maar het zou voor Hem geen fijne thuiskomst worden.
Het Huis van God was als het ware gebarricadeerd.
Voordat Hij de Tempel binnen kan gaan, ziet Jezus overal handelaars.
Ze verkopen duiven en runderen, om te offeren.
Ook zijn er geldwisselaars, die het Romeinse geld omwisselen voor tempelgeld,
waarmee je offerdieren kon kopen. Het is goed zakendoen in de Tempel.

Maar Jezus kan het niet meer aanzien.
Het lijkt alsof de mensen vergeten zijn, Wie God is.
God is de Vader, die altijd thuis is. Bij wie je binnen kunt komen, die op je wacht.
De geldwisselaars staan daarbij in de weg.
Maar ook de priesters van de Tempel, die goed verdienen aan de hele handel.

Daarom zet Jezus de deur naar God weer open. Hij ruimt op.
Het lijkt alsof Hij de tempel afbreekt, maar in feite bouwt Hij de tempel juist weer op.
Hij maakt de Tempel weer tot wat het was: Het Huis waar God op je wacht!

Op de heiligste plek in de Tempel werden de stenen tafelen bewaard,
waarop de tien geboden gegrift stonden. Daar omheen waren de muren gebouwd.
Lang geleden had Gods Volk die tien geboden ontvangen uit handen van Mozes.
Zij leefden op dat moment in een wereld vol valse goden,
een wereld waarin gedanst werd rond het gouden kalf
en waar een mensenleven nauwelijks in tel was.
In die wereld ontving het volk tien woorden, die hen thuis konden brengen bij God en bij elkaar.
De tien geboden hebben de weg gewezen naar het beloofde land.
Ze vertelden over God, die bevrijdt en redt.
En ze leerden mensen om ook innerlijk vrij te worden,
door met respect en eerbied om te gaan met je naaste.

Jezus maakt als het ware het zicht vrij op die tien geboden.
Hij breekt de barricades af, die mensen hebben opgebouwd.
Dat doet Hij niet alleen in de tempel, maar een leven lang.
Geloven heeft niets van doen met vertoon en macht.
Wie bij God thuiskomt, hoeft geen offerdier of geld mee te nemen.
God vraagt maar één ding: om zijn geboden ter harte te nemen.
Zodat ze niet alleen op stenen tafelen gegrift staan, maar meer nog in je hart!

Jezus leert ons om God lief te hebben,
met hart en ziel en met heel ons verstand.
En in één adem leert Hij ons om van je naaste te houden,
zoals je van jezelf mag houden.

Wie zo leeft, die ontdekt dat heel de wereld een grote tempel kan worden.
Een plaats waar de Vader op je wacht.
Zoals de tien geboden ooit het Joodse volk leidden door de woestijn, tot in het Beloofde Land, zo kunnen zij ook voor ons een richtingwijzer zijn.

Waar de valse goden van macht en bezit regeren,
daar leren wij de ware God van Liefde kennen.

Waar Gods naam misbruikt wordt om oorlogen te rechtvaardigen,
daar leert Jezus ons om in Godsnaam te vergeven.

Waar het leven vervlakt en alle dagen gelijk zijn,
daar leren wij om iedere week minstens één dag je leven te heiligen.

De tien geboden leren ons
om ouders te eren,
om leven te behoeden,
om trouw te bewaren,
om niemand iets te ontnemen,
om de waarheid te spreken.

Wie zich dat ter harte neemt, die wordt gaandeweg bevrijdt
en ziet het Beloofde Land opdagen.

Dat wil Jezus ons laten ontdekken, wanneer Hij de tempel schoonveegt.
Staar je niet blind op geld en goed, hoe heilig sommige mensen daar ook in geloven.
Jezus richt ons opnieuw op de geboden,
die al zoveel goede mensen thuis hebben gebracht.

Het zijn tien klinkende woorden, voor iedere vinger één.
Je hebt er de handen aan vol.
Maar ze brengen je wel bij de Vader, die op je wacht.

Amen!


Zending en zegen

Zoals het Joodse volk ooit op weg ging met de tien geboden als hun richtingwijzer.
Zo mogen ook wij het doen.
Ooit schreef iemand de tien geboden in dichtvorm, graag wil ik daarmee eindigen …

1. Bovenal bemin één God
2.  Zweer niet ijdel, vloek noch spot
3.  Heilig steeds de dag des Heren
4.  Vader en moeder zult je eren
5.  Dood niet, geef geen ergernis
6.  Doe niets wat onzuiver is
7.  Vermijd het stelen en bedriegen
8.  Ook de roddel en het liegen
9.  Wees steeds zuiver in je gemoed
10. Begeer nooit iemand anders goed

Ga dan zo … in Gods Naam!

 

        
 
 
2020 Parochie Pey