Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Christus Koning (A)
19 en 20 november 2011
 
 

Schriftlezing:

Mattheus 25, 31-46

Verkondiging (preek):

Eerder dit jaar verscheen een blauwdruk,
waarin geschetst wordt hoe parochies in de toekomst zullen samenwerken.
Er staan belangrijke dingen in dat boekwerk:
over parochies die een verband gaan vormen,
over besturen die één worden,
over financiën,
over het aantal vieringen in iedere kerk,
en over pastoors die een team gaan vormen.

Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen,
waarmee we aan de slag moeten.
Er zal nog veel gesproken en vergaderd moeten worden,
zodat vertrouwen kan groeien
en we elkaar vinden
als zes parochies van Pey, Koningsbosch, Maria Hoop,
Pius, Landricus en Sint Joost.

De blauwdruk van het Bisdom is met veel zorg samengesteld,
om ons te helpen,
zodat we tot samenwerking kunnen komen.
Maar het verhaal van die nota is niet volledig.
Er wordt vooral naar binnen gekeken,
naar wat in de kerk en binnen de parochies gebeurt.

Het verhaal wordt pas compleet wanneer je er het Evangelie van vandaag naast legt.
Daar geeft Jezus zijn blauwdruk van een kerk die toekomst heeft.
Jezus vertelt wat Hij van ons verwacht,
wat uiteindelijk telt.
En dan valt iets op.
Jezus vraagt niet: “Hoeveel kerken heb je gebouwd?”
Hij vraagt niet: “Hoeveel vieringen zijn er ieder weekend?”
Hij vraagt iets heel anders.
Hoeveel mensen in nood heb je geholpen?
Hoeveel honger heb je gestild?
Hoeveel dorst heb je gelest?
Hoeveel gastvrijheid heb je geboden?

De woorden van Jezus zijn voor de kerk een gewetensonderzoek.
Zeker in onze tijd.
Want zijn er nogal wat hongerige mensen,
in onze maatschappij.
De enkeling die aan de pastoriedeur vraagt om een boterham,
en de velen die hongeren naar aandacht,
naar een luisterend oor,
naar een moment van begrip,
naar een woord dat richting geeft.

Er zijn nogal wat dorstige mensen in onze maatschappij.
Degenen die dorsten naar zin in hun leven,
naar antwoorden op hun levensvragen,
en naar ruimte om die vragen te stellen.

Er zijn nogal wat ontheemde mensen in onze maatschappij,
die verloren lopen,
voor wie geen plaats is.
De vreemdeling die met argwaan wordt bekeken,
het kind dat meer speelgoed dan aandacht krijgt,
gevoelsmens die kapot loopt op hardheid van zijn werk.

Uiteindelijk zal Jezus aan ons als kerk vragen:
wat heb je gedaan voor al die zoekers en stakkers,
voor de mensen die binnenkwamen in je kerk
en voor wie zich buitengesloten voelden?
Wat heb je gedaan voor mensen met lege handen,
met een gebroken hart
of een uitgeputte geest?
Want wat je voor hen hebt gedaan,
dát heb je voor Mij gedaan.

Het is goed dat er een blauwdruk ligt,
over besturen  en kerkopbouw.
Maar het verhaal wordt pas compleet wanneer de blauwdruk van Jezus
ernaast ligt.
Want als kerk moeten we niet alleen een crisis overleven.
We moeten vooral een teken van hoop zijn,
een bron van liefde,
een zichtbaar geloof.

Laten we daarom bidden
op dit Feest van Christus Koning
en op de weg naar samenwerking:

God,
help ons om een hartelijke kerk te vormen,
die niet heerst, maar dient,
die niet oordeelt, maar redt,
die niet buitensluit, maar omarmt,
die niet verzwijgt, maar spreekt,
die niet overstemt, maar luistert.
Opdat het Koninkrijk van Jezus zal groeien
in deze heilige ruimte
en op alle plaatsen
waarheen U ons leidt.

Amen!

Voorbede:

Pr. God, wij bidden dat uw Koninkrijk zal komen:

Le. Dat uw koninkrijk kome
 voor allen die arm zijn,
 nood lijden, zorgen hebben,
 daarom willen wij bidden …

Le. Dat uw koninkrijk kome
 Voor volkeren in oorlog,
 voor mensen op de vlucht,
 daarom willen wij bidden …

Le. Dat uw koninkrijk kome
 voor mensen in ons midden
 die eenzaam zijn of verdrietig,
 daarom willen wij bidden …

Le. Dat uw koninkrijk kome
 door ons toedoen,
 doordat wij in de Geest van Jezus elkaar van dienst zijn,
 daarom willen wij bidden …

Pr. Intenties …

Pr. Heer, wees ons genadig
 en wijs ons de weg naar uw toekomst,
 door Christus,
  onze Koning in eeuwigheid.
 Amen.
 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey