Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Negentiende zondag door het jaar (A)
6 en 7 augustus 2011
 
 

Schriftlezing:

Eerste boek der Koningen, 19, 9a.11-13a

Verkondiging (preek):

Soms kunnen de woordenn die iemand spreekt je raken en met je meegaan.

Dat laatste overkwam mij, toen ik sprak met een zuster,
die een bewogen levensverhaal achter de rug had.
Ze was gelukkig getrouwd geweest,
maar verloor haar echtgenoot door een ongeluk.
Ze was zakenvrouw
maar op zoek naar de zin van haar leven
besloot ze om in te treden in een klooster.
Daar kreeg ze de leiding over een huis voor moeilijk opvoedbare kinderen
en heeft met veel overgave bestuurd en gewerkt.
Op haar oude dag werd die actieve zuster getroffen door een hersenbloeding.
Aan bed gekluisterd, wachtte ze op de dood.
Toen ik haar vroeg of dat juist voor háár niet erg moeilijk was,
antwoordde ze met de volgende woorden:

Het leven is voor mij een ontmoeting.
Ik heb God mogen ontmoeten in de mensen die Hij op mijn weg plaatste.
En ik mocht hen helpen, bemoedigen en troosten.
Na alles wat ik heb meegemaakt
komt nu het moment van de Grote Ontmoeting dichterbij.
Daar hoef ik toch niet bang voor te zijn.

Enkele jaren geleden overleed die wijze zuster,
maar haar woorden ben ik nooit vergeten:
“Het leven is voor mij een ontmoeting!”
Dat kon zij zeggen na een leven van werken en dienen,
van diep verdriet en grote vreugde.

Het leven is voor mij een ontmoeting!
Die woorden zouden ook van de profeet Elia kunnen zijn.
We kwamen hem tegen in de eerste Lezing.
Elia staat op dat moment boven op een berg, waar hij God mag ontmoeten.

Maar om te begrijpen wat daar gebeurt, moeten we even terug gaan in de tijd.
Elia heeft namelijk een hele weg afgelegd, eer hij bij die berg is aangekomen.
Zijn levensverhaal begon heel krachtig.
Hij is profeet en vervult zijn taak vol overgave.
Hij vertelt de mensen over de Ene God, die het leven wil.

Elia bestrijdt de vereerders van de afgod Baäl.
Zij aanbidden een stenen beeld
en leiden in de naam van Baäl een leven van geweld en hebzucht.
Elia spreekt duidelijke taal:
“Wie valse goden dient, zal ten onder gaan!”
Elia is vurig in zijn spreken en zijn woorden zijn krachtig als donder en bliksem.

Dat zijn de gloriedagen van de profeet.
Maar zoals iedere mens, maakt hij ook andere tijden mee.
Het volk keert zich tegen hem
en de koning noemt hem“een schandvlek in het land".
Hij moet vluchten om zijn leven te redden en rent de woestijn in.
Dan ziet de profeet het niet meer zitten.
Zijn kracht is op.
Het vuur lijkt gedoofd.
God is ver weg in de beleving van Elia.
Hij gaat onder een bremstruik zitten en zucht:
“Laat me maar sterven, mijn leven heeft geen zin meer!”

Maar juist op het dieptepunt van zijn bestaan,
raakt God zijn profeet aan.
“Sta op, Ik wil dat je leeft!”

Elia zál opstaan en zijn weg vervolgen.
Dwars door de woestijn heen, tot bij de berg Horeb.
Elia heeft veel meegemaakt op zijn levenstocht.
Hij heeft geworsteld met zichzelf en met zijn geloof.
Net zoals veel mensen dat meemaken,
die teleurgesteld zijn,
verdrietig, ziek of eenzaam.

Maar één ding heeft Elia geleerd.
Wanneer de storm in jezelf is bedaard,
dán kan God pas echt in je leven aan het Woord komen.

De profeet staat boven op de berg
en God trekt langs.
Het bliksemt en dondert,
maar Elia wordt niet bang,
want God is niet in het verwoestend geweld.

Dan scheurt de aarde open en beeft,
maar Elia weet opnieuw:
het is niet God, die je leven laat wankelen en je angstig maakt.

Dan, haast ongemerkt, blaast er een zachte bries.
Een ademtocht zou je kunnen zeggen.
En Elia slaat zijn mantel eerbiedig om zijn hoofd.
Nú is God bij hem … dat weet hij zeker.
God is de levensadem,
de kracht die een mens gaande houdt,
ondanks alles, dwars door de stormen van dit leven heen.

Wanneer Elia later de berg afdaalt, dan wacht hem opnieuw een wereld
met onrecht, geweld en gevaar.
Maar de profeet is een ander mens geworden.
Hij treedt diezelfde wereld op een nieuwe wijze tegemoet.
Hij ademt God in,
voordat hij spreekt in Gods naam.

Wie dat doet.
Wie bidt, luistert, ontvangt,
zal anders spreken, aanhoren en handelen.

Elia mocht dat ervaren.
Het werd letterlijk het hoogtepunt van zijn leven,
die ontmoeting met God, boven op de berg.
Vanaf dat moment weet hij diep van binnen:
God is in mij en bij mij,
En wanneer ik het leven niet begrijp,
dan mag ik bij Hem op adem komen.

Zoals ook die wijze zuster het zei:

Het leven is een ontmoeting.
Je mag God ontmoeten in de mensen die Hij op je weg plaatst.
Je mag hen helpen, bemoedigen en troosten.
En iedere dag
komt het moment van de Grote Ontmoeting dichterbij.
Daar hoef je toch niet bang voor te zijn?

Voorbede:

Pr. De profeet Elia mocht God ontmoeten.
 Laten wij bidden dat de Heer ook ons leven zal raken:

Le. Wanneer het stormt in ons leven,
 en niets meer hetzelfde lijkt te zijn.
 Houd ons dan vast, Heer,
 met uw liefde die altijd blijft.
 Laat ons bidden …

Le. Wanneer het bliksemt in ons hart
 omdat woede of onvrede ons leven bepalen.
 Leg dan uw vrede in ons,
 zodat een nieuw begin mogelijk wordt.
 Laat ons bidden …

Le. Wanneer we zoeken naar de zin van ons leven,
 trek dan aan ons voorbij.
 Zodat wij U mogen ontmoeten
 als de levensadem die ons vervult.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Vervul ons met uw Kracht
 die profeten heeft bezield
 en die aanwezig was
 als nooit tevoren
 in Jezus, de Christus, onze Heer.
 Amen.


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey