Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pinksteren
12 juni 2011
 
 

Schriftlezingen

Eerste Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 2, 1-11

Evangelie volgens Johannes 20, 19-23

Verkondiging (preek)

Wanneer een scheerapparaat of een stofzuiger "de geest geeft",
dan kun je deze vaak weggooien.
De techniek laat je op zo’n moment in de steek,
zodat je moet denken aan vervanging.
Bij aankoop van elektrische apparatuur word je dan meteen gewezen
op de vergankelijkheid,
want je moet vooraf een verwijderingsbijdrage betalen.
Ooit zal ook je gloednieuwe aankoop “de geest geven”.

Vandaag is het ‘t feest van Pinksteren,
waarbij we vieren dat “de Geest gegeven wordt”.

Wanneer Jezus aan het kruis sterft, blaast hij zijn laatste adem uit.
Zijn leerlingen zien het donker in en weten niet hoe zij verder moeten gaan.
Maar wie goed luistert naar het lijdensverhaal,
hoort in één adem een boodschap van hoop.
Wanneer Jezus sterft, dan beschrijft Johannes dit als volgt:
“Hij boog het hoofd en gaf de geest.”
Voorbij het kruis klinkt zachtjes de boodschap van Pasen:
dit is niet het einde, maar een nieuw begin.
En voorbij Pasen klinkt al de boodschap van Pinksteren:
Jezus geeft de Geest!

De apostelen moesten aan dat idee wennen,
want het kostte hen heel wat moed om naar buiten te treden
en hun hoop te delen.
Maar toen ze eenmaal besloten om verder te gaan in de Geest van Jezus,
ontdekten ze hoe zijn kracht hen bezielde
en over de drempel van hun angst tilde.

Op het eerste Pinksterfeest werd de kerk geboren,
terwijl de apostelen naar buiten gingen.
Ze spraken verstaanbare taal en vonden ineens luisterende oren.
Aan het verhaal van Jezus is geen verwijderingsbijdrage verbonden,
want Hij leeft!
Wanneer Hij de Heilige Geest geeft, dan begint het pas.

In de Limburgse kerk is pas “de geest uit de fles”.
U hebt het onlangs kunnen lezen in de krant.
Er werd een blauwdruk gepresenteerd waarin beschreven wordt
hoe parochies moeten samenwerken en gezamenlijk bestuurd zullen worden.
Aan Priesters zullen steeds meer geloofsgemeenschappen worden toevertrouwd
en het sluiten van kerken wordt niet uitgesloten.
Wellicht bent u ervan geschrokken, of misschien had u wel verwacht
dat parochiestructuren gaan veranderen.
De kerkbesturen van de zes parochies die gaan samenwerken
zijn inmiddels al een keer bijeengeroepen
en zullen samen zoeken naar een goede weg van samenwerking.

Bij alle zorgen en onzekerheden, mogen we vooral niet verzinken in doemdenken.
Het is van levensbelang om de hoop te bewaren,
om te zoeken naar wat ons bezielt en Wie ons inspiratie kan geven.
We hebben elkaar meer dan ooit nodig,
hier ter plaatse en binnen het grote geheel dat we gaan vormen.
Het gaat om de toekomst van de gemeenschap van Jezus.

Juist nu mogen we elkaar niet loslaten,
maar wijzen op tekens van hoop.
Juist nu mogen we voeding geven aan het geloof van kinderen,
aan doopouders, bruidsparen, zieken en stervenden …
door in verstaanbare taal te spreken over geloof, hoop en liefde.
Door binnen en buiten de muren van de kerk
te spreken en te handelen naar het voorbeeld van Jezus.

Want wanneer Hij de Geest geeft,
dan is het niet einde verhaal, maar vaak het begin van iets nieuws.

Amen!

Voorbede Pinksteren:

Pr. Bidden wij om de gaven van Gods Geest:

1. Geef ons uw Geest van wijsheid, God, opdat wij leven in uw Licht.   
 Laat ons bidden …     

2. Geef ons uw Geest van verstand, opdat wij kiezen voor wat goed is.
 Laat ons bidden …    

3. Geef ons uw Geest van inzicht, opdat wij uw bedoeling met de aarde verstaan.
 Laat ons bidden …     

4. Geef ons uw Geest van sterkte, opdat wij volharden in het goede.
 Laat ons bidden …   

5. Geef ons uw Geest van ontzag, opdat wij respect hebben voor ieder mensenleven.
 Laat ons bidden …    

6. Geef ons uw Geest van kennis, opdat wij groeien in geloof.
 Laat ons bidden …    

7. Geef ons uw Geest van liefde, God,
 opdat wij U beminnen boven alles en onze naaste als onszelf.
 Laat ons bidden …   

Pr. Kom Heilige Geest,
 wijs ons de weg, in het voetspoor van Jezus,
 opdat zijn licht in ons zal schijnen. 
 Amen.

Slotgebed:

Geest van God,
Gij spreekt in alle stilte,
en alle talen vertolken U.
Van alle woorden
zijt Gij de waarheid en de duurzaamheid,
de troost die zij schenken.
En ieder die ontvankelijk is
mag U verstaan in zijn eigen taal,
in zijn eigen leven.
Geef ons woorden in de mond
die troosten en verlichten.
Maak ons bedacht
op recht en gerechtigheid.
Zucht in ons
naar een nieuwe schepping.
Geef richting aan ons hart en ons geloof.
Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken. 
Adem in ons
en schep verbondenheid
met alles en allen.
Amen.

 

 

 


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey