Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer (Driekoningen)
2 januari 2011
 
 

Begroeting en welkom:

Christus,
die als een Licht over alle volkeren is opgegaan,
zij met u allen.

Van harte welkom in deze Viering op het Feest van de Openbaring van de Heer.
De volksmond spreekt van drie koningen, die naar het Kind van Bethlehem reisden.
Maar de Bijbel spreekt van wijzen uit het oosten.

Zij waren wijs, want ze volgden een ster,
een vonk van licht in een donkere wereld.
Zij waren wijs, want ze deelden hun rijkdom
met een kind dat hen alleen een glimlach terug kon schenken.
Zij waren wijs, want ze zochten  God
in de eenvoud van een pasgeboren kind.

Laten wij vandaag hun voorbeeld volgen,
als wijze mensen,
die zoeken naar licht,
die kunnen delen,
en die God willen vinden op hun levensweg.


Schriftlezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheus:

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten wijzen in Jeruzalem aan.
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’ Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
Ze zeiden hem: ‘In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet: Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
Toen riep Herodes de wijzen in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: ‘Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.’
Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en keerden langs een andere weg naar hun land terug.
Toen Herodes zag dat hij door de wijzen misleid was, werd hij woedend.
Hij liet in Betlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord.
Toen werd vervuld wat bij monde van de profeet Jeremia gezegd is:
In Rama werd een stem gehoord,
een hevig gejammer en geklaag.
Rachel jammert om haar kinderen,
en ze wil niet getroost worden,
want ze zijn er niet meer.

Verkondiging (preek):
 
Bij de kerstpost vond ik ook de nieuwsbrief van Artsen zonder grenzen.
Een jonge arts vertelt over haar ervaringen in Congo,
waar ze te midden van het wapengeweld geprobeerd heeft om gewonden te redden.
Ze schrift:
“Nooit zal ik vergeten hoe om ons heen gevochten werd,
terwijl wij vochten voor het leven van een meisje”.

Dat is wat artsen zonder grenzen doen.
Ze vechten voor het leven,in een wereld waarin een mensenleven soms nauwelijks telt.
Ze vechten om een mens te redden,
terwijl om hen heen gevochten wordt om zoveel andere zaken:
voor geld, macht en eigenbelang.

Ook Jezus werd geboren in onze wereld, die soms zo hard kan zijn.
In de stal van Bethlehem is er warmte van Jozef en Maria, van herders en koningen.
Maar buiten die kleine veilige plek, ziet de wereld er anders uit.
Daar heerst Herodus
en worden kinderen vermoord
Daar heersen de Romeinen
die het volk onderdrukken en uitbuiten.

Midden in die wereld komt God naar ons toe.
Terwijl buiten gevochten wordt om bezit, macht en aanzien,
vecht God voor een nieuwe wereld.
Want in Jezus wijst Hij ons een weg die heelt.

Met een oud woord wordt Jezus wel “De Heiland” genoemd.
Dat betekent: “De Heelmaker”.
Want waar mensen vechten om bezit,
daar leert Hij ons om te delen.
Waar mensen zichzelf verheffen boven allen,
daar gaat Hij ons voor op de weg van dienstbaarheid.
En waar mensen dronken zijn van eigenliefde,
daar leert Hij ons de kracht van naastenliefde.
Dáárom wordt Jezus de Heiland genoemd.
Hij kan ons – als geen ander – leren om de wereld te helen ...
om ons hart te helen.

Wie wijs is,
legt daarom de rijkdommen van deze wereld in zijn handen.
Zo deden het ook de wijzen die lang geleden uit het Oosten kwamen.
De bijbel spreekt niet over koningen,
ook wordt niet verteld met hoe velen ze waren,
of hoe hun namen waren.
Maar wel vertelt de Bijbel wat ze meenemen naar het Kind van Bethlehem.
Ze leggen goud, wierook en mirre bij zijn kribbe.
Daarom worden ze wijzen genoemd.
Want die wijs is, zoekt naar Jezus.
Hij leert ons om de kostbare gaven van de aarde heel te houden.

Jezus ontvangt het goud.
Maar Hij heeft het niet voor zichzelf gehouden.
Steeds weer heeft hij gedeeld met wie niets had.
De armen, de oprechten, de zuiveren, waren zijn schat op aarde.

Jezus ontvangt wierook.
Maar Hij zou niet zichzelf bewieroken.
Wanneer mensen Jezus wilden eren, dan was hij alweer vertrokken,
op weg naar een volgende plaats waar Hij nodig was.
En telkens weer zocht Hij de nabijheid van God,
om te bidden en stil te zijn,
en zijn gebeden als wierook naar de hemel te sturen.

Jezus ontvangt ook mirre.
Een kostbaar kruid, dat heerlijk ruikt en bitter van smaak is,
net zoals het leven is, dat Hij met ons deelde.
Pas wanneer Jezus gekruisigd is en in het graf wordt gelegd,
ontvangt Hij de mirre terug.
Dan wordt Jezus gebalsemd, omdat Hij zichzelf helemaal heeft gegeven.
Dan is de Heiland – de Heelmaker – gebroken voor ons.

Beste mensen,
de jonge arts zonder grenzen  schrijft:
“Nooit zal ik vergeten hoe om ons heen gevochten werd,
terwijl wij vochten voor het leven van een meisje”.

In diezelfde wereld leven ook wij.
En ook aan ons zal gevraagd worden om te vechten voor het leven,
om je naaste in bescherming te nemen, om een zieke te steunen,
om een gewond hart te helen met je begrip.
Het kan een hele opgave zijn om zo het leven heel te houden.
Maar vandaag hoorden wij over de weg van wijze mensen.
Zij legden hun bezit in Jezus handen en leerden om te delen.
Zij legden hun macht af en kregen kracht.
Wees niet bang om het goede te doen, want de Heiland zal je sterk maken.
Hij is een arts zonder grenzen, die je leven heelt, in tijd en eeuwigheid.

Amen!


Voorbede:

Pr. Bidden wij, opdat Gods goedheid en menslievendheid
 geopenbaard mag worden aan alle mensen.

Le. Laat uw licht stralen, Heer,
 over de gemeenschap van de kerk.
 Dat zij een teken van hoop mag zijn
 voor allen die op zoek zijn naar U.  Laat ons bidden …

Le. Laat uw licht stralen, Heer,
 over artsen zonder grenzen
 en zoveel andere goede mensen
 die een zieke wereld willen helen.  Laat ons bidden …

Le. Laat uw licht stralen, Heer,
 over alle mensen die eenzaam zijn,
 die lichamelijk of geestelijk lijden.
 Dat zij uw aanwezigheid kunnen ervaren.  Laat ons bidden …

Le. Laat uw licht stralen, Heer,
 over allen die hier in uw Naam samenzijn,
 dat ons leven een openbaring mag zijn
 van uw goedheid en menslievendheid.  Laat ons bidden …

Pr. Parochie-intenties (…)    Laat ons bidden …

Pr. Eeuwige God, bron van alle licht,
 verdrijf het duister van de nacht
 door het licht van uw aanwezigheid.
 Amen.

 

Slotgedachte:

Heel de wereld komt U groeten,
kleine Jezus in de stal:
drie geleerden uit het Oosten
en ook wij van overal.

Heel de wereld komt U vieren,
alle tijd staat even stil.
Wolken, bomen, mensen, dieren,
zijn volmaakt van goede wil.

Kom op aarde, bij de mensen,
en verras ons met uw Woord.
Leer ons liefde zonder grenzen,
omdat alles bij U hoort.

Heel de wereld zingt van morgen,
van de vrede lang verwacht.
En wij dragen die verborgen
als een kroontje op ons hart!


Zegen:

Nadat de wijzen Jezus hulde hadden betuigd,
keerden zij “langs een andere weg” naar huis terug.
Blijkbaar had die ontmoeting andere, nieuwe mensen van hen gemaakt.
De ontmoeting met Jezus maakt een mens anders.
Ga dan van hieruit,
om zijn aanwezigheid te delen
met ieder die u tegenkomt.
En U zult gezegend zijn:

+  In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.

 


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey