Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Kerstmis
24 en 25 december 2010
 
 

Schriftlezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas:

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde,
om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen:
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:
‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Welkom en inleiding:

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Welkom jij die hier bent,
op zoek naar Licht en Vrede,
op zoek naar het Kerstkind.

Ben je groot of klein?
Ben je jong of oud?
Ben je gezond of ziek?
Ben je blij of verdrietig?
Ben je hier geboren,
of stond je wieg in een ander land?

Hier zijn geen grenzen!
Je bent welkom, zoals je bent.
Want Jezus is gekomen voor álle mensen,
dus ook voor jou!

Laten we daarom tot Hem gaan,
zo groot en zo klein als we zijn,
om ons leven door Hem te laten helen,
terwijl wij bidden om ontferming.

Verkondiging (preek):

Wanneer een kindje wordt geboren,
dan wordt wel gezegd:
“Hij of zij heeft het levenslicht gezien”

Het is een prachtige manier om te spreken over een nieuw mensenbestaan.
Ieder kind dat op aarde komt,
is bestemd om het levenslicht te zien.
Om te stralen van vreugde.
Om hoop een gezicht te geven.
Om licht te ontvangen.

Gelukkig worden vele  kinderen zo in onze wereld geboren.
Zij worden verwacht.
Hun wieg staat klaar, hun naam is bedacht.
Ouders houden van hen, nog voordat zij geboren worden.
Godzijdank wanneer verlangend naar het leven wordt uitgekeken.

Maar soms is het ook heel anders.
Dan worden kinderen geboren in een donkere wereld.
Het meisje dat geboren wordt in een Afrikaans vluchtelingenkamp.
Het jongetje dat ter wereld komt in een sloppenwijk.
Het kind dat ongewenst is, nog voordat het geboren wordt.

Ook zij zijn bestemd om het levenslicht te zien.
Ook zij hebben het recht
om te stralen van vreugde,
om hoopvol naar de toekomst te kijken.

Dat laat God ons weten, ieder Kerstfeest opnieuw.
Want in deze heilige nacht / op deze heilige dag,
vieren wij de geboorte van een bijzonder kind.

Dat kind ziet het licht in deze wereld …
Hij ziet een hemels licht
van engelen die zingen over vrede.
Hij ziet de stralende ogen van Jozef en Maria
die niet op Hem uitgekeken raken.
Hij ziet de hoopvolle blik van herders,
die bij Hem neerknielen.

Dat kind zou later nog vaak het levenslicht zien!
Jezus zou mensen laten stralen.
Hij zag hoop in de ogen van de armen met wie Hij het brood brak.
Hij zag vertrouwen in de ogen van de mislukkeling
die door Hem tot een nieuw leven geroepen werd.
Hij zag geloof in de ogen van de vreemdeling,
die Hem op zijn woord geloofde.
Hij zag vrede in de ogen van gelovigen
die in Hem oude dromen tot vervulling zagen komen.

Maar dat Kind van Kerstmis zou ook vaak de donkerte moeten zien.
Hij werd geboren in een stal,
omdat er voor Hem geen ruimte was in deze wereld.
Hij moest met zijn ouders vluchten naar Egypte,
omdat in het eigen land zijn leven niet veilig was.
Zo valt al over zijn geboorteplek
de schaduw van het kruis dat op Hem wacht.
Hij zou het goede doen als geen ander,
maar ook moeten lijden als geen ander.

Ieder Kerstfeest opnieuw vertellen wij over de geboorte van Jezus.
Hoe Hij het levenslicht ziet.

En ieder jaar opnieuw draait Jezus het verhaal om.
Want wanneer wij naar Hem kijken, dan zijn wij het die het levenslicht zien!

Daartoe is Hij gekomen.
Zodat wij het levenslicht zien.
Hij is bij ons wanneer het leven vol verwachting is,
wanneer we stralen van hoop en vreugde.
Maar ook wanneer het leven donker is,
wanneer er nauwelijks toekomst lijkt te zijn.
Dan biedt Hij ons zijn licht aan,
van troost en nabijheid,
van hoop,
van leven voorbij de dood.

Het Kind van Kerstmis
wil telkens weer het levenslicht ontsteken, ook in ons hart.

Zijn licht schijnt door het echtpaar
dat pas geleden vertelde over hun teleurstelling
omdat ze zelf geen kinderen kunnen krijgen.
En over het nieuwe verlangen dat in hen gewekt is,
om Afrikaanse kinderen te adopteren en een goede toekomst te bieden.

Het Licht van het Kerstkind straalt
in de ogen van het Moslimkind en het Christelijk kind
die samen voetballen
en niet denken aan de grenzen die volwassenen trekken.

We vinden het levenslicht, wanneer we Jezus in de ogen zien.
Hij leert ons om te vergeven, om grenzeloos lief te hebben,
om hoop levend te houden en vrede uit te dragen.

Vandaag ziet Hij het levenslicht.
Vandaag kunnen ook wij het levenslicht zien.

Amen!


Slotgebed:

Goede God,
Uw liefde krijgt een naam en een gezicht in Jezus.
In zijn geopende handen,
zien wij uw uitnodiging
om ons leven aan U toe te vertrouwen.
Wij danken U en bidden:
Neem ons aan
en maak van ons mensen
die door hun delen
steeds meer lijken op Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.


Zending en zegen:

Gezegend ben je,
als je hart openstaat
voor het Verhaal God.

Gezegend ben je,
als je handen open gaan
om te delen met wie je tegenkomt.

Gezegend ben je,
als je voeten wandelen
op de weg van Vrede.

Gezegend ben je,
als je levenslicht deelt
met 't Kind van Bethlehem.

Een Zalig Kerstfeest
en wees allen gezegend in Gods Naam: 

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey