Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde zondag van de Advent (A)
11 en 12 december 2010
 
 

Schriftlezingen

Eerste Lezing uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen,
de wildernis jubelen en bloeien,
weelderig bloeien als de krokus; laat haar uitbundig juichen en jubelen.
Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron.
Dan zal men de glorie van de heer zien, de luister van onze God.
Geef de zwakke handen weer kracht,
maak de bevende knieën sterk.
Zeg tegen iedereen die radeloos is:
"Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij komt u redden."
Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend.
Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.
De verlosten van de heer keren terug;
met gejubel zullen zij Sion binnenkomen,
hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond.
Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen,
droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

Evangelie volgens Mattheus

Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias,
liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen:
"Bent U het die komen* zou, of hebben we een ander te verwachten?"
Jezus gaf hun ten antwoord:
"Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet:
Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen,
doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap* verkondigd.
Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt."
Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken:
"Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind?
Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien?
Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen.
Maar waarom ging u dan? Om een profeet* te zien?
Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet.
Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen.
Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.

Verkondiging (preek)

Er bestaat een oud Joods lied, dat vertelt over de komst van de Messias.
De Messias is de Redder die God naar de wereld zendt.
In dat oude Joodse lied klinkt telkens weer hetzelfde refrein:
“Wat zullen wij doen, wanneer de Messias komt?”

En dan geeft het lied couplet na couplet het antwoord op die vraag.
“Wat zullen wij doen, wanneer de Messias komt?”
Dan zal Mozes ons de Schrift uitleggen.

“Wat zullen wij doen, wanneer de Messias komt?”
Dan zal Mirjam ons leren zingen over de vrijheid.

“Wat zullen wij doen, wanneer de Messias komt?”
Dan worden wapens neergelegd en leert David ons spelen op de harp.

“Wat zullen wij doen, wanneer de Messias komt?”
Dan wordt er eindelijk recht gesproken en zal de wijze Salomo ons dat leren.

Vandaag kwamen wij in het Evangelie iemand tegen,
die zo mee zou kunnen zingen met dat lied.
Johannes de Doper wist wel, wat je moet doen wanneer de Messias komt.
Want dan moet je klaarstaan,
dan moet er schoon schip gemaakt worden.
wanneer de Messias komt,
dan moet je kracht en dienstbaarheid verbinden
en zo eenvoudig dat je zijn sandalen nog niet durft los te maken.

Wanneer Johannes midden in de stroom van de Jordaan staat,
dan weet hij wel wat hij moet zeggen en geloven.

Maar vandaag kwamen we een heel andere Johannes tegen.
Hij is gevangen genomen en weet dat zijn leven aan een zijden draadje hangt.
Johannes voelt twijfels.
Gods toekomst lijkt zo ver weg te zijn, in de donkerte van de cel.

Johannes ervaart daar iets, dat ieder mens wel eens moet voelen.
Zijn leven stokt.
Hij voelt zich alleen,
met vragen waarop hij geen antwoord vindt.
Johannes ervaart dat in de donkerte van de gevangenis,
maar je kunt dat ook ervaren wanneer je ziek wordt
of wanneer het niet goed gaat met iemand van wie je houdt.
Wanneer er oorlog is in je geboorteland
of onenigheid in je omgeving.
Wanneer je innerlijk onrustig bent.

Dan ben je soms niet een toe aan de vraag:
“Wat zullen wij doen, wanneer de Messias komt?”
Want dan kan de komst van God zó ver weg lijken.

Ook Johannes ervaart dat in de donkerte van de gevangenis.
Daarom stuurt hij twee van zijn leerlingen naar Jezus met de vraag:
“Bent U het, of hebben wij een ander te verwachten?”

In die vraag klinkt onzekerheid, maar ook ongeduld.
Wanneer Jezus het Koninkrijk van God komt brengen,
laat Hij er dan alsjeblieft haast mee maken.

Jezus antwoordt met te vertellen hóe dat Koninkrijk van God komt.
Het is niet zo, dat alles in één keer anders wordt.
Het is niet zo, dat de Redder, de Messias, alle donkerte in één keer vult met licht.
Kijk maar naar wat Ik doe, zegt Jezus,
dan zie je het begin van het Koninkrijk van God.
“Ik open ogen, Ik raap mensen op die neerliggen langs de levensweg,
de uitgestoten melaatse breng Ik weer naar de levenden
en armen horen uit mijn mond een Blijde Boodschap!”
Jezus brengt ons het Koninkrijk van God,
maar niet kant- en klaar.
Hij brengt het als een doe-het-zelfpakket.

Want waar je begint met het volgen van het voorbeeld van Jezus,
daar komt Gods toekomst dichtbij.
Waar ogen geopend wworden,
waar mensen worden opgetild,
waar verdriet en vreugde worden gedeeld
en geloof een Blijde Boodschap is,
daar is Gods toekomst al begónnen!

Dat is het antwoord dat Jezus geeft aan de leerlingen van Johannes.
Wie naar Jezus kijkt, hóeft geen ander te verwachten.
Maar de vraag luidt:
“Wat zullen wij doen, wanneer de Messias komt?”

Mozes
antwoordt dat op weg moeten gaan, om Volk van God te worden
en het beloofde Land te zoeken.
Mirjam
leert ons het lied te zingen over God die bevrijdt.
David
leert ons om over elkaar te waken, zoals de goede Herder over ons allen waakt.
Salomo
leert ons om recht te spreken, zelfs in een kromme wereld.
Johannes de Doper
leert om met heilig ongeduld op de Redder te wachten.

En jij?
Wat doe jij, wanneer de Messias komt?

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey