Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Allerheiligen
30 en 31 oktober 2010
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit eerste brief van de apostel Johannes:

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein, zoals Jezus rein is.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
“Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.

Verkondiging (preek)

Enkele jaren geleden voerde de politie campagne met de slogan
“Deze pet past ons allemaal!”
Je zag een politiepet
waaronder niet alleen de traditionele “Bromsnor” te zien was,
maar ook jonge agente,
iemand met een blanke huid
en een ander met een donkere kleur.
Voor hen allen was er een passende politiepet.

De politie wilde zo collega’s werven:
mannen én vrouwen,  allochtonen een autochtonen.
Omdat er veel mensen nodig zijn om ons land veilig te maken.

Deze pet past ons allemaal …
dat was meteen een oproep aan alle goedbedoelende mensen,
om te waken over elkaar
en je verantwoording te nemen.
Want ook de politie redt het niet alleen, maar sámen komen we een heel stuk verder!

De gedachte achter die campagne van de politie, past ook bij het feest, dat we vandaag vieren.
Het is Allerheiligen.
We gedenken al de heilige mensen die ons een weg wijzen,
naar Gods toekomst.

Bij een heilige denk je misschien aan een onbereikbaar ideaal.
Iemand van wie het beeld op een sokkel in de kerk staat,
zo hoog verheven,
dat hij of zij boven gewone mensen uittorent.
Zoveel beter en krachtiger dan wij het zijn.

Maar eigenlijk willen die heiligen ons iets heel anders duidelijk maken.
Namelijk dat ieder van ons geroepen is tot een heilig leven!
Heiligheid is geen onbereikbaar ideaal,
maar een kwestie van beginnen met het goede te doen.

Daarom is het van belang om "Alle heiligen" te vieren.
Want zij nodigen ons uit om met hen mee te trekken,
in de richting van God.
Over het pad van geloof, hoop en liefde.

Vandaag gedenken wij de grote heiligen,
van wie de namen al eeuwenlang worden doorgegeven!
We denken aan Franciscus,
die ons leert om God op het spoor te komen in wereld om ons heen.
We denken aan Benedictus,
die ons leert om een evenwichtig leven te leiden, van werken en bidden.
We gedenken Antonius,
die  ons leert om te blijven zoeken naar wat verloren dreigt te gaan.

Met Allerheiligen gedenken we ook de lichtende voorbeelden van onze eigen tijd!
Martin Luther King,
die droomde van gelijkheid, tegen de verdrukking in.
Albert Schweitzer,
die aan de kant van de allerarmsten ging staan.
Moeder Teresa,
die in kwetsbare mensen het gezicht van Jezus ontdekte.

Maar Allerheiligen kunnen we nóg dichter bij huis vieren!
We vieren ook de lichtende voorbeelden uit onze eigen levensgeschiedenis:
Ouders en grootouders,
die ons met hun geloof en liefde leerden, om goed te leven.
Kinderen, die ons doordringen van de waarde van het leven.
Een verpleegkundige in het ziekenhuis,
die ons ontroerde met haar zorgzaamheid.

Al die mensen horen bij dit feest van Allerheiligen.
Met hun woorden en daden, maken ze de wereld een beetje heler.
En dat betekent het woord “heilig” … heel-maken.

Jezus gaat ons daarin voor.
Hij wordt de Heiland genoemd, de Heel-maker bij uitstek.
Van Hem leren wij wat heiligheid betekent.
Niet dat je hoog verheven boven het alledaagse staat,
maar dat je in alle eenvoud naast een ander gaat.

Dat blijkt wel wanneer Jezus zijn eigen litanie van Alle heiligen bidt.
Hij noemt de vredestichter, de rechtvaardige,
de trooster, de volhouder, zuivere van hart, de vergevingsgezinde.
Zo kun je het leven heiligen; zo kun je een gebroken wereld helen.

Op dit feest van Allerheiligen gaat het er niet alleen om,
dat wij opkijken naar zoveel lichtende voorbeelden.
Het gaat er meer om dat die eindeloze stoet van goede, gelovige mensen,
naar óns kijken en vragen:
“Doe jij mee? Help jij met jouw leven om deze wereld te heiligen?”

Beste mensen,

de campagne van de politie droeg de slogan:
“Deze pet past ons allemaal!”

Heiligen worden meestal niet afgebeeld met een pet,
maar om hun hoofd zie je een lichtkrans.
Dat licht vertelt dat God achter hen staat
en dat door hun leven God deze wereld aan kan raken.

Met Allerheiligen zou je kunnen zeggen:
“Dat licht past ons allemaal!”

Want waar mensen stralen van goedheid,
waar wij uitblinken in naastenliefde
en een lichtend voorbeeld van geloof worden,
daar zijn wij kinderen van God,
die op Jezus gelijken.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij vol vertrouwen op dit Feest van Allerheiligen:

Le. Dankbaar gedenken we alle heiligen,
als lichtende voorbeelden die ons gegeven worden.
Moge zij bij God voor ons ten beste spreken.
Laat ons bidden…

Le. Dankbaar gedenken we allen die ons heilig zijn,
onvergetelijke mensen die wij mochten ontmoeten.
Moge ook zij bij God voor ons ten beste spreken.
Laat ons bidden…

Le. Dankbaar gedenken we allen die in onze dagen
in de geest van Jezus,
anderen tot heil zijn.
Laat ons bidden…

Pr. Misintenties …
Laat ons bidden…

Pr. Allerheiligste, goede God,
neem ons aan in uw goedheid
en voltooi waarin wij tekortkomen,
opdat wij groeien in heiligheid
naar het voorbeeld van Jezus,
de Christus, onze Heer.
Amen.

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey