Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Dertigste zondag door het jaar (C)
23 en 24 oktober 2010
 
 

Schriftlezing:

Uit het heilig Evangelie volgens Lucas

De volgende gelijkenis vertelde Jezus
met het oog op mensen die overtuigd zijn
van hun eigen rechtvaardigheid
en neerzien op alle anderen:
"Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden,
de een was een farizeeër, de ander een tollenaar.
De farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf:
`God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen,
hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig,
of zoals die tollenaar daar!
Ik vast tweemaal per week
en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.'
De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan,
durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan.
Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei:
`O God, genade voor een arme zondaar!'
Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging,
en de ander niet.
Want ieder die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden."

Verkondiging (preek):

In de Griekse Oudheid werd het verhaal vertelt van Narcissus.
Narcissus was een goeduitziende jongeman.
Op een dag kwam hij bij een vijver, waarvan het water kristalhelder was.
Narcissus keek naar het water
en raakte niet uitgekeken op zijn eigen spiegelbeeld.
Zo mooi vond hij zijn spiegelbeeld,
dat hij alleen maar kon staren naar zijn beeltenis in het water.
Hij kon zichzelf er niet meer toe brengen om zijn blik op iets anders te richten,
zodat hij niets meer at of dronk
en wegkwijnde totdat hij stierf.
Hoe meer Narcissus opging in zijn eigenliefde,
des te minder bleef er van hem over.

Zoiets zien we eigenlijk ook gebeuren in het Evangelie van vandaag.
Twee mensen bidden in de Tempel … een Farizeeër en een Tollenaar!
Twee mensen met hun eigen achtergrond, hun eigen verhaal.
Eigenlijk is het interessant om ze zo bij elkaar te zien,
want ze leefden in verschillende werelden.

Helemaal vooraan staat de Farizeeër.
Hij is zich bewust van zijn eigen goedheid
en waarschijnlijk is hij inderdaad een brave burger …
iemand die een fatsoenlijk leven leidt .
Dat blijkt wel wanneer hij zijn verdiensten opsomt.
Hij bidt, vast en geeft aalmoezen,
terwijl hij zich keurig houdt aan de voorgeschreven regels.
Op zich is er helemaal niets mis met hem.

Dat kun je niet zeggen van de ander.
De Tollenaar is uit een heel ander hout gesneden.
Hij komt naar de Tempel, hoewel hij weet dat ze hem daar liever niet zien.
De Tollenaar werkt namelijk samen met de Romeinse bezetters.
Hij helpt hen om belastingen te innen, waardoor zoveel armoede ontstond.
De man berooft zijn eigen volk.
Geen fraai beroep dus.

Het is een wonder op zich, dat de Tollenaar naar de Tempel komt.
Heel bescheiden bidt hij, achter in dat grote Huis van God.

Wanneer deze twee mensen elkaar nou eens ontmoet zouden hebben,
wanneer ze met elkaar in gesprek waren geraakt,
dan hadden ze heel wat van elkaar kunnen leren.

De Farizeeër had kunnen ontdekken,
dat ook mensen die niet helemaal volgens de regels leven ,
kunnen verlangen om God te vinden.
Dat het de moeite waard is om aandacht aan hen te besteden.

En ook de Tollenaar had veel kunnen leren.
Namelijk dat de deur van God openstaat,
maar dat geloven wel van je vraagt dat je oprecht leeft.
Een slecht systeem steunen om je eigen zakken te vullen, dat deugt niet.

Ze hadden elkaar kunnen helpen om Gods Woord te verstaan, die twee.
Maar dáár zit het ‘m nou juist in!

Door de manier waarop de Farizeeër kijkt naar de Tollenaar,
wordt elke ontmoeting onmogelijk gemaakt.
De Farizeeër is zo overtuigd van zijn eigen goedheid,
dat hij niets moois en goeds in die ander kan ontdekken.
Hij is zo vol van zichzelf, dat hij niet openstaat voor het verhaal van een ander.
De Farizeeër beseft niet dat hij getuige is van een bijzonder moment.
Want die zondige Tollenaar buigt diep voor God,
vol verlangen naar een nieuw begin!

De Farizeeër kijkt met ogen die niet willen zien, buiten zijn eigen spiegelbeeld
Net zoals Narcissus, is hij te vol van zichzelf.

Maar naast de Farizeeër en de Tollenaar is er nog Iemand in dit verhaal,
namelijk God.
Wat Jezus ons vooral wil leren, is hoe God kijkt naar ons …
op een andere manier.
God kijkt dieper, naar het hart van de mens die voor Hem staat.

In de Eerste Lezing hoorden we dat ook.
God is niet partijdig, bij Hem is geen aanzien des persoons.
Hij staat open voor het eerlijke verlangen van een mens
die beter, oprechter en zuiverder wil leven.

Kijk je zoals God, dán zul je wat zien!

Kijk naar jezelf als een mens met mogelijkheden!
Ontdek hoe je deze wereld mooier kunt maken, door je zorg voor een ander.
met hart voor degenen die je nodig hebben
en meet een levenswijze, waarin je geloof weerspiegelt.
Maar geef God ook de kans om je aan te vullen, te zegenen.
Want een mensenleven is nooit af, totdat God het voltooit.

Kijk ook naar de ander, als iemand met mogelijkheden!
Ben niet te snel met je oordeel,
maar probeer om te ontdekken wie die ander écht is.
Blijf niet stilstaan bij iemands afkomst,
maar zoek samen naar toekomst!

Waar mensen openstaan voor elkaar, daar worden ze vaak verrast.
Door de rijkdom van een andere visie, een andere cultuur, een andere afkomst.
Waar we niet oordelen voordat we elkaar echt hebben leren kennen,
daar groeien mensen aan elkaar.

Beste mensen,
Narcissus staarde zich blind op zijn eigen spiegelbeeld
en had geen oog meer
voor de schoonheid waarmee deze wereld je wil verrassen.
Jezus wil ons daarvoor behoeden.
Daarom zouden we als volgt kunnen bidden:

Heer,
maak van mijn leven een spiegel,
opdat ik uw liefde weerkaats
naar ieder die ik tegenkom.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij, opdat wij genade vinden in Gods ogen:

Le. Voor mensen met teveel eigendunk,
die zich beter achten dan anderen.
Dat zij oog hebben voor hun eigen fouten
en leren om bescheiden te zijn.    Laat ons bidden …

Le. Voor mensen met de nodige zelfkennis,
die weten dat zij soms tekortschieten.
Dat zij durven vertrouwen
op Gods barmhartigheid.     Laat ons bidden …

Le. Voor onze verdeelde wereld,
waarin sommige culturen zich hoger wanen
en beter achten dan andere.
Dat wij elkaar wederzijds leren waarderen.  Laat ons bidden …

Le. Voor de gemeenschap van de kerk,
dat zij ruimte schept voor velen,
als een thuis voor trouwe gelovigen
en een gastvrij huis voor oprechte zoekers.  Laat ons bidden …

Le. Voor allen die missionair werken.
Dat zij de vruchten van hun arbeid mogen plukken
doordat vrede en gerechtigheid
wereldwijd vorm krijgt.    Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…)     Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij vanuit de grond van ons hart
en in de Naam van Jezus, die onze Heer en onze Broeder is.
Amen.

Zending en zegen:

Ga dan van hier heen,
als mensen die gezegend zijn
om elkaar tot zegen te zijn.
In Gods Naam:

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey