Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Viering op het feest van de bekering van Paulus
25 januari 2009
 
 

Schriftlezing uit de Handelingen van de apostelen

Paulus sprak:
`Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië,  maar ik ben hier in de stad opgevoed
en onderwezen aan de voeten van Gamaliël, stipt volgens de wet van de vaderen.
Ik had net zo'n ijver voor God als u vandaag hebt getoond. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd, mannen en vrouwen heb ik opgepakt en in de gevangenis gezet,
zoals de hogepriester en het hele college van oudsten kunnen bevestigen.
Ik kreeg zelfs brieven van hen mee voor de broeders in Damascus om ook daar mensen gevangen te nemen en hen ter bestraffing over te brengen naar Jeruzalem.
Maar wat gebeurde er?  Ik was op weg en naderde Damascus al, toen mij, rond het middaguur, plotseling een fel licht uit de hemel omstraalde.
Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen:
`Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?''
Ik antwoordde: `Wie bent U dan, Heer?''  En Hij zei tegen mij: `Ik ben Jezus de Nazoreeër, die jij vervolgt.'' Mijn metgezellen zagen wel het licht,
maar hoorden niet de stem van degene die tegen mij sprak.
Ik zei: `Wat moet ik doen, Heer?'' Toen zei de Heer tegen mij: `Sta op en ga naar Damascus; daar zal je precies worden gezegd wat je te doen staat.''
Maar omdat ik door dat felle licht niet meer kon zien, namen mijn metgezellen mij aan de hand mee naar Damascus.  Een zekere Ananias, een vroom en wetsgetrouw man, die goed bekend stond bij alle Joden daar,
kwam naar me toe, ging voor me staan en zei: `Saul, broeder, kijk me aan.'' Op datzelfde ogenblik zag ik hem. Hij zei: `De God van onze vaderen heeft je aangewezen om zijn wil te leren kennen, de rechtvaardige te zien en zijn eigen stem te horen, want jij zult voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat je hebt gezien en gehoord. Wat aarzel je nu nog?
Roep zijn naam aan, laat je dopen en was je zonden af.''


Verkondiging (preek)

De afgelopen week stond in het teken van de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten. Een enorme menigte had zich verzameld in Washington,
om getuige te zijn van een historische gebeurtenis. Of de plannen van de nieuwe wereldleider zullen slagen, dat zal de toekomst ons leren.
Maar de mensenmenigte in Washington had duidelijk goede hoop dat er veranderingen zullen komen.
Dat was ook de toon van de verkiezingscampagne van de nieuwe president. Change, we can. Veranderen, dat kán.

Je zou diezelfde woorden ook boven menig geloofsverhaal kunnen schrijven: veranderen, dat kán. Want de bijbel en de levens van heiligen
laten telkens weer zien dat mensen en situaties kunnen veranderen.
Het is een van de mooiste kanten van ons geloof, dat we daarin mogen geloven.
Dat voorbij donkerte weer licht kan schijnen. Dat er voorbij geweld weer vrede kan dagen.
Dat geen mens zomaar kan worden afgeschreven, omdat een nieuw begin telkens weer mogelijk is.

Veranderen, dat kán. We zien het in het leven van Mozes, de Prins van Egypte die herder van zijn volk wordt, om hen uit de slavernij van Egypte te leiden.

Veranderen, dat kán. Daarvan getuigt het leven van Franciscus. Het middeleeuwse rijkeluiskind dat alleen aan zichzelf dacht, totdat hij besloot om zijn bezit en zijn leven te delen en broeder van alle mensen te worden.

Veranderen, dat kán. Dat laat ook het leven van de heilige van vandaag zien. Saulus leeft in de tijd van de eerste Christenen. Hij kent de Bijbel van buiten, maar nog niet van binnen. Saulus moet nog leren om naar zijn hart te luisteren, want alleen dan versta je Gods wil.
Zijn hart lijkt op een steen, want hij vervolgt de eerste volgelingen van Jezus, zodat ze in de gevangenis terecht komen, of vermoord worden.
Op een dag rijdt Saulus naar Damascus, om daar de Christenen te vervolgen. Ineens valt er licht over de weg en hij hoort de stem van Jezus, die zegt: “Waarom vervolg je Mij?”
Saulus opent zijn ogen, maar hij ziet niets meer. Het is alsof hij beseft dat hij verblind is geweest door zijn eigen gelijk. Hij strompelt naar Damascus.
Deze keer niet om de Christenen te vervolgen,maar om van hen te leren over Jezus.
Saulus die het allemaal zo zeker wist, wordt leerling.

Wanneer hij de Boodschap van Jezus eindelijk verstaat, dan gaan zijn ogen weer open. Wanneer hij luistert naar zijn hart, dan ziet hij het leven en het geloof met nieuwe ogen.

Veranderen, dat kán. Want de geloofsfanaticus Saulus wordt Paulus, de verkondiger van liefde. Paulus zal de Boodschap van Jezus op vele plaatsen brengen.
Hij trekt van stad naar stad en schrijft talloos vele brieven. Waarvan de bekendste vertelt over de liefde, die altijd blijft.
Veranderen, dat kán! Zo laat het leven van Mozes, Franciscus, Paulus en vele anderen ons zien.

Dat is misschien wel het meest positieve geluid, dat uit de Bijbel klinkt.
Geweld hoeft niet het laatste woord te hebben. Wij en de wereld kunnen veranderen, wanneer we leren vergeven.
Armoede hoeft niet te bestaan. Wij en de wereld kunnen veranderen, wanneer we leren delen.
Geloofsfanatisme hoeft niet heersen. Wij en de wereld kunnen veranderen, wanneer we proberen te begrijpen.
Eenzaamheid hoeft niet het lot te zijn van mensen. Wij en de wereld kunnen veranderen, wanneer we luisteren naar ons hart.

Het voorbeeld van Paulus kan ons daarbij bemoedigen. Mensen en situaties kunnen veranderen. Toegegeven, het lukt niet altijd, maar soms kunnen ogen open gaan en maken stenen plaats voor liefde.
Je moet jezelf en anderen op zijn minst de kans daartoe geven.

Wellicht met de woorden van het volgende gebed:

Heer,
geef mij de moed
om te veranderen wat veranderd kan worden.
Geef mij de kracht
om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden.
Geef mij de wijsheid
om het verschil te zien tussen beide.
Amen.


Een tekst uit de gezinsviering

Paulus wilde over Jezus vertellen,
zijn ogen gingen eindelijk open.
Maar er was geen telefoon om te bellen,
daarom ging hij varen, hollen, lopen.

In een stad ging hij op het plein staan
en riep de mensen bij elkaar.
“Jezus wil altijd met je meegaan,
geloof het mij, het is eerlijk waar!”

Velen gingen door Paulus geloven
en leerden luisteren naar hun hart.
Ook bij hen stond de liefde boven
zij maakten samen een nieuwe start.

Nog steeds kun je bij Jezus horen
hoe groot of hoe klein je ook bent.
Je voelt je dan helemaal herboren
omdat je weet dat hij je als de beste kent.

 

        
 
 
2022 Parochie Pey