2 De Parochiekerk | 1 De Mariakapel | 1 Het kerkorgel
 
 

Op het kerkhof ligt de Mariakapel, welke gebouwd kon worden dankzij de inzet van vrijwilligers en de ondersteuning van vele parochianen.

Op het feest van Pinksteren, 4 juni 2006, werd de Mariakapel ingezegend. Allereerst werden de vier buitenmuren besprenkeld met gewijd water, waarbij gebeden werd om Maria’s bescherming over al de dorpskernen: van het Hingen tot in Schilberg, van de Slek tot in Pey. Hierna werd het beeld in de kapel gezegend, terwijl een gebed werd uitgesproken.

De eerste vier kaarsen werden aangestoken met een gebed voor verschillende generaties: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
De kapel is immers Maria’s “open huis” waar ieder welkom is die tot haar wil komen.

 
"O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Wees een voorspreekster voor mij, die hier alle zorgen aan U voorlegt in het vaste vertrouwen dat U deze zult verlichten en mij zult troosten."
 
Bouwgeschiedenis
 

In het voorjaar van 2004 werd het idee geboren (bij Bèr Beckers, als beheerder van het kerkhof) om van het ‘schuurtje’ op het kerkhof een Mariakapel te maken. Na aanvankelijke terughoudendheid binnen het kerkbestuur – wat moet dat wel niet kosten? – ging ook het bestuur overstag en werd besloten om het gebouwtje in te richten als Mariakapel. Daarbij werd uitdrukkelijk gesteld dat het een kapel moest worden, gebouwd door en voor parochianen. Een kapel die ‘leeft’ binnen de parochie. Om dat te bereiken zou dan ook, voor zover als mogelijk, uitsluitend met de inzet van vrijwilligers worden gewerkt. Na een nieuw onderkomen te hebben geplaatst voor de werktuigen en gereedschappen werd in 2005 daadwerkelijk gestart met de realisatie van de Mariakapel.

Het enigszins verwaarloosde gebouwtje werd vervolgens met voortvarendheid onder handen genomen. Herman van Kempen en Harrie Vergoossen waren de eerste vrijwilligers die aan het werk gingen. Eerst werden de waterleiding en de tegen de gevel geplaatste spoelbak verplaatst. Daarbij werd tevens een nieuwe afvoer gerealiseerd. Vervolgens werd de lemen vloer uitgegraven en werden de elektrische bedradingen gelegd. Met medewerking van Sjra Heijthuijzen werden daarna de muren geegaliseerd door het aanbrengen van rachelwerk met daarop watervaste en isolerende gipsplaten. De afwerking met stucwerk kwam voor rekening van Hub Hover. John Wolters nam het estafettestokje over en verzorgde de stenen vloer, deels in diagonaal en deels in recht patroon. Tot slot was het Herman Coenen die het afsluitende binnenschilderwerk voor zijn rekening nam. De dakwerkzaamheden en het herstellen van het metselwerk, inclusief het opnieuw voegen van twee gevels, zijn in opdracht van het kerkbestuur uitgevoerd.

Zowel voor- als achtergevel van de kapel steken enigszins boven het dak, dat met pannen is gedekt, uit. De voorgevel kraagt aan de bovenzijde uit. Op de voorgevel staat een smeedijzeren kruis. Het koor is recht gesloten. De kapel wordt gesloten met een zware houten deur. Boven de ingang is een spitsboog aangebracht met glas-in-lood. Beide zijwanden bevatten elk twee glas-in-loodramen met spitsboog.
De kapel is wit gestuukt met een grijze lambrisering in. Het grijs zet door in de gotische boog achter het Mariabeeld. Blikvanger in het interieur van de kapel is natuurlijk het beeld van OLV Onbevlekt Ontvangen. Het beeld, naar een ontwerp van Joop Utens † en Math Tillie, is door Math gebeeldhouwd in Portlandstone. De sokkel van het beeld is gemaakt en geschonken door Michel Utens van Beeld- & Steenhouwers-atelier Joop Utens te Echt.

 

Gebed tijdens de inzegening

God, in ons midden wilt U wonen, want ons lief en leed gaan U ter harte.

Dat heeft Maria als geen ander verstaan. Door haar hart hebt U al vele mensen kunnen bereiken. Vandaag bidden wij op haar voorspraak voor onze geloofsgemeenschap en
voor allen die hier zullen komen om te bidden.

Geef kracht aan wie hier met kwetsbaarheid komt,
geef troost aan de verdrietige bezoeker, geef rust aan de onzekere mens, geef vreugde aan wie iets te danken heeft.

Schenk ook verbondenheid aan allen die elkaar hier ontmoeten: dat wij elkanders lief en leed verstaan.

Zegen daarom deze kapel, met uw Heilige Naam: Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.


Tekening van Angelika Claßen

        
 
 
2022 Parochie Pey