KERK ZIJN TEN TIJDE VAN CORONAVIRUS

Op woensdagavond bidden Christenen van alle kerkgenootschappen
van 19.00-19.15 uur om bescherming tegen het coronavirus.
Aanbevolen wordt om een Onze Vader te bidden, het gebed dat Jezus ons leerde,
voor allen die in ons land en wereldwijd getroffen werden door het Coronavirus
(zieken, overledenen en nabestaanden, werkelozen, etc.)

Onze Vader die in de hemel zijt
uw Naam worde geheiligd,
uw rijk kome
uw wil geschiede
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

****

Dopen:

Dopen kunnen weer gepland worden, maar wel met enkele aanpassingen,
vanwege de anderhalve meter maatregel:
* maximaal 65 kerkgangers, handen ontsmetten bij binnenkomst
* in de kerk worden plaatsen aangewezen, vanwege de anderhalve meter
* de doop geschiedt via het scherm dat ook bij het communie-uitdelen gebruikt wordt
* zalving met doopolie door het scherm met een wattenstaafje
* handoplegging via de handen van de ouders
* familieden, etc. blijven zoveel mogelijk op hun plaats zitten
* Aansteken doopkaars en plaatsen doopduifje door iemand die daarvoor is aangewezen
* Opdracht aan Maria nabij de doopplek, waar een Mariabeeld wordt geplaatst

Hervatting kerkelijke vieringen

* Sinds 1 juli mogen wij 65 kerkgangers ontvangen per viering,
gezien de grootte van onze kerk en de anderhalve meter regel.

* Inmiddels kunt u ook te Communie gaan,
waarvoor ter plekke instructies worden gegeven.

Bij het betreden van de kerk dient u uw handen te ontsmetten (ontsmettingsmiddel staat klaar).
De Communie wordt uitgereikt na de zegen, waarna u de kerk verlaat,
zo voorkomen wij een extra ronde door de kerk.
Voordat u te Communie kunt gaan dient u nogmaals uw handen te ontsmetten.
De Communie wordt uitgereikt door een scherm, met een pincet of hostietang.
Een plaatsaanwijzer leidt u naar uw plek in de kerk, deze wordt u toegewezen.
De minimale anderhalve meter afstand dient steeds aangehouden te worden!!

Belangrijk indien u op zaterdag naar de kerk wilt komen:
U dient zich altijd tevoren aan te melden,
waarbij u hoort in welke Vieringen nog plaats is.

Zo voorkomt u teleurstellingen en wordt u eventueel een alternatieve datum aangereikt.

Bij opgave worden naam en telefoonnummer van elke kerkganger genoteerd, 

ook wordt gevraagd of u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.
Door de opgave geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het binnenlaten in de kerk,
tevens om aan de veiligheidseisen te voldoen.
Bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten wordt u gevraagd thuis te blijven.

Opgave bij familie van Kempen
tel. 0475-483895,
u kunt bellen op
maandag t/m donderdag
van 11.00 uur tot 13.00 uur

* Voorlopig een extra Viering:
Naast de vertrouwde Mistijden (dinsdag en vrijdag om 19.00 uur
en zaterdag om 19.15 uur),
zal er tot 1 september een extra Mis zijn op zondagochtend om 11.15 uur.

* Zang en muziek:
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan mag er geen samenzang zijn in de kerk.
U dient uitdrukkelijk niet mee te zingen.
Ook zanggroepen of koren mogen alleen zingen onder strikte voorwaarden.
Blaasmuziek is slechts zeer beperkt toegestaan, snaarinstrumenten of toetsen mogen wel.

* Collectegeld
Bij de uitgang staat een collectebus voor uw gave voor kerk,
op dit moment heel hard nodig!
Voor het aansteken van een offerkaars verwijzen wij voorlopig naar de Mariakapel op het kerkhof.

* Het kerkgebouw
De kerk wordt regelmatig schoongemaakt, ontsmet en goed gelucht.
De kerkboeken zijn verwijderd, evenals de knielmatjes.
Bij voorkeur niet knielen, om de onderlinge afstand zo ruim mogelijk te maken.

****

* Eerste Communie

Omdat de Eerste Communie uitgesteld moest worden, kregen de ouders meerdere opties:
1. een deel van de ouders koos voor een Viering op 11 oktober, met alleen communicanten en hun gezin, zonder verdere familieleden.
2. één communicant sluit aan bij een reguliere Mis in augustus
3. een deel van de ouders koos voor het verplaatsen naar het komend jaar, in de hoop dat er dan meer mogelijkheden zijn en minder beperkingen

* Vormsel

De uitgestelde vormselviering kan helaas nog niet gepland worden, vanwege de anderhalve meter regel
is het praktisch onmogelijk om groepsgewijs te vormen.
De Nederlandse bisschoppen hebben aanbevolen om groepsgewijze vormselvieringen nog verder uit te stellen.

* Zie ook het onderdeel "ter bezinning" op deze website.        
 
 
2020 Parochie Pey